fbpx

 

ОГЛАШАВАЊЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА

 

grb srbije

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 8/20.

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 20. ЈУЛА ДО
3. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Београда, градске општине Лазаревац, града Ваљева и општина Коцељева, Лајковац, Љиг, Мионица и Уб.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 3. августа 2020. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

 

Документи:
Датумсреда, 22 јул 2020 10:31
Преузми 324

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА ВРШИ ИСПРАВКУ ОГЛАСА

Општинско веће општине Мионица, врши

И С П Р А В К У О Г Л А С А

Врши се исправка јавног огласа за прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица објављеног дана 06.марта 2020.године у дневном листу „Политика“ под бројем 12001909-1 и на интернет страници општине Мионица и то тако што се у тачки 2. и у тексту после тачке 12. врши исправка погрешно уписаног назива плана тако да уместо „Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица „ исправно гласи „Плана детаљне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица“
У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

 

О Г Л А С за прикупљање писаих понуда за о прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица

На основу члана 7.Одлуке о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта(службени гласник општине Мионица бр. 4/2019) и Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица број 464-32/2019 од 18.12.2019. године, Општинско веће општине Мионица, расписује

О Г Л А С
за прикупљање писаих понуда за о прибављање
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица

1. Расписује се јавни оглас за прикупљање писаих понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица, за потребе изградње индустријске зоне у делу насеља Радобић у општини Мионица.
2. Неизграђено грађевинско земљиште које се прибаља треба да се налази у обухвату Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица (''Службени гласник општине Мионица'', бр. 6/2019) и да испуњава следеће карактеристике:
- да се парцеле налазе у границама Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица;
- парцеле које се прибављају могу обухватити и парцеле на чијим деловима је планирана јавна саобраћајна површина , постројење за пречишћавање отпадне воде и канал за одвод воде.
Грађевински комплекс парцела мора имати директан приступ постојећој јавној површини.
3. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача је испуњавање услова из тачке 2. овог огласа и најнижа понуђена цена.
4. Грађевинско земљиште се прибавља по тржишној цени коју утврди надлежни орган пореске управе и понуђена цена не може бити већа од процењене тржишне вредности од стране пореске управе.
У понуди треба навести укупну цену за понуђено земљиште која треба да буде изражена у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противредности по средњем званичном курсу на дан исплате.
5. Право учешћа у поступку прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица имају физичка и правна лица која су власници неизграђеног грађевинског земљишта ближе описног у тачки 2. огласа.
6. Уредна писана понуда треба да садржи:
-за предузетнике и правна лица назив, односно пословно име и седиште, извод из регистра надлежног органа о упису у регистар привредних субјеката, потврду о пореском идентификационом броју, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис, уредно овлашћење лица за заступање и број телефона.
- физичка лица име и презиме, број личне карте, јединствени матични број, адреса становања и број телефона;
- бројеве кат. парцела ( из ЛН) које се воде и њихову укупну површину;
- укупно понуђену цену која мора бити јасна и недвосмислена, изражена у еврима;
- понуда мора бити потписана.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
- Доказ о праву својине на парцелама које су предмет прибављања у јавну својину и које ус уписане у катастар непокретности – лист непокретности.
- Писану изјаву власника грађевинског земљишта – кат. парцела које се нуде да на истим не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као изјаву да уколико се утврди да на непокретности које се нуди пстоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трашку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке.
- Доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности – порез на имовину за грађевинско земиште – кат. парцеле које се нуде.
7. Један понуђач може поднети само једну понуду, а у случају подношења две или више понуда од стране истог понуђача, уредном се сматра она понуда која је прва пристигла.
8. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања огласа у листу ''Политика''.
Oбавештење о објављивању огласа ће бити објављено у листу ''Напред'' , а оглас ће бити објављен у дневном листу ''Политика'' и на званичном сајту општине Мионица.
9. Понуде се могу достављати препоручено поштом или преко писарнице Општинске управе Мионица, у затвореној коверти на којој назначити ''понуда за прибављање непокретности КО Радобић – не отварај'', на адресу Општинска управа Мионица – Одељење за имовинско правне послове, ул. Војводе Мишића бр. 30. Мионица. На задњој страни навести назив и адресу понуђача.
10. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узимати у обзир.
11. Отварање понуда извршиће се 06.04.2020.године у 11 часова у згради Општинске управе Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, Мионица, први спрат – сала Општинског већа општине Мионица.
12. По избору најповољнијег понуђача сви учесници ће бити благовремено обавештени, а са најповољнијем понуђачем биће закључен уговор.
Заинтересована лица могу извршити увид у извод из Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица у згради Општинске управе Мионица ул. Војводе Мишића бр. 30, други спрат, канцеларија број 7, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда, а све детаљније информације везане за прибављање наведеног земљишта могу се добити на телефон 014/3422-119.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године, а каматна стопа од 1% годишње уз гаранцију банке или 2% годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара, нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

– текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;

– куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);

– оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

 

Пун текст позива и пратећу документацију можете погледати на www.privreda.gov.rs .

 

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна средства у износу од 850.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и који испуњавају услове из Програма.

Средства опредељена Програмом намењена су за:

куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности;
куповину нове или половне производне и грађевинске опреме (не старије од пет година), укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
трајна обртна средства, која могу да чине највише 10% укупног инвестиционог улагања;
набавку софтвера и рачунарске опреме.

Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.

Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1% годишње уз гаранцију банке и 2% годишње уз остала средства обезбеђења.

 

Пун текст позива и пратећу документацију можете погледати на www.privreda.gov.rs .

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту