УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку (''Сл. гласник РС'', бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2012) Општинска управа општине Мионица, као орган надлежан за ажурирање дела бирчког списка за подручје општине Мионица, издаје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком председника Народне Скупштине Републике Србије 01 број: 013-541/17 од 02.03.2017. године расписани су ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, за 02. април 2017. године.

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МИОНИЦА ИЗЛОЖИЛА ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА И ПОЗИВА ГРАЂАНЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК И ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА, ИЗМЕНУ, ИСПРАВКУ ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА У БИРАЧКОМ СПИСКУ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ПОЧЕВ ОД 03. МАРТА 2017. ГОДИНЕ ДО 17. МАРТА 2017. ГОДИНЕ У 24,00 ЧАСА КАДА ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА.

Од проглашења предлога кандидата право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има предлагач кандидата за председника Републике, односно лица које он овласти, на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за вршење промена, а ако захтев не подноси предлагач кандидата и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Обавештавају се грађани да могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (најкасније 11. март 2017. године), поднети захтев да се у бирачком списку упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

Обавештавају се грађани да могу дан после расписивања избора за председника Републике, односно од 03. марта 2017. године, поднети захтев да се у бирачком списку упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати у иностранству може се вршити најкасније до 11. марта 2017. године.

Позивају се и малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице, уз прилагање потребних доказа.

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ГРАЂАНИ И ПРЕДЛАГАЧИ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ, ОДНОСНО ЛИЦА КОЈЕ ОНИ ОВЛАСТЕ МОГУ ИЗВРШИТИ У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У ПОТКРОВЉУ (Канцеларија бр. 6) СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 7:30-15:30 ЧАСОВА.

Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно 17. Марта 2017. године до 24,00 часа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора Министарство државне управе и локалне самоуправе.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Број: 208-1/2017

Мионица, 03.03.2017. године

Н А Ч Е Л Н И К

Горан Рангелов

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГА ЗА ПОРЕЗ

Општина Мионица уз сагласност председника Општине обавештава пореске обвезнике-правна лица, предузетнике и физичка лица са подручја општине Мионица о одлагању плаћања пореског дуговања.

Захтев за одлагање дугованог пореза на рате могу поднети сви порески обвезници (правна лица, предузетници и физичка лица) за дуговани порез који обухвата главни дуг и 50% припадајуће камате на тај дуг, а који је доспео за плаћање на дан подношења захтева и као такав евидентиран у пореском рачуноводству.
Захтев се подноси Одељењу за буџет и финансије, Одсек за порезе и локалне јавне приходе, а преко Писарнице Општине Мионица почев од 07.03.2017. године.

 

Пун текст обавештења можете преузети овде .

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА БРАНЕ НА РИБНИЦИ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МИОНИЦА

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС и 132/14 и 145/14)

о г л а ш а в а

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БРАНУ И ВИШЕНАМЕНСКУ АКУМУЛАЦИЈУ ''СТРУГАНИК'' НА РЕЦИ РИБНИЦИ

Одлука о изради Плана детаљне регулације за брану и вишенаменску акумулацију '' Струганик'' на реци Рибници објављена је у „Службеном гласнику СО Мионица“, број 5/2016.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29. децембра 2016. године до 12. јануaра 2017. године, радним данима од 8-15 часова, у згради Општинске управе општине Мионица, други спрат, канцеларија број 7, у Мионици, улица Војводе Мишића 28, а биће објављен и на интернет страници Општине Мионица.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за општу управу поштом или путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Мионица , у току трајања раног јавног увида, закључно са 12. јануаром 2017. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде плана могу утицсти на планска решења.

Документацију можете преузети овде .

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту