fbpx

 

ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ -УПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА-

mali grb mionice

Штаб за ванредне ситуације општине Мионица обавештава Привредне субјекте са седиштем на територије општине Мионица, да по новој Уредби Владе Републике Србије су прописане следеће економске мере- уплата бесповратних новчаних средстава из буџета у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 :

Предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, предузетник друго лице, правна лица која су разврстана као микро, мала и средња у складу са законом којим се уређује рачуноводство, могу да остваре право на уплату бесповратних новчаних средстава из буџета, и то:

– у мају 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;
– у јуну 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период април 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;
– у јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период мај 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године. Број запослених из става 1. овог члана код предузетника, предузетника паушалца, предузетника пољопривредника и предузетника другог лица увећава се за 1 (један), осим у случају када предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник или предузетник друго лице имају истовремено и статус запосленог или корисника пензије.

Број запослених увећава се и за број запослених са непуним радним временом и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из Обрасца ППП-ПД за одговарајући обрачунски период.

Број запослених умањује се за број запослених за које исплата зараде, односно накнаде зараде, за обрачунски период у целости пада на терет других исплатилаца, а које исплате имају ознаку врсте прихода (ОВП) од 204 до 211 у Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС”, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – исправка, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 и 96/19).

Правно лице које је разврстано као велико правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство, може да оствари право на уплату бесповратних новчаних средстава у износу који се добија као производ износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године и збира броја:

– запослених са пуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 116. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – у даљем тексту: Закон о раду) и за које је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД и – запослених са пуним радним временом којима је донето решење о прекиду рада почев од 15. марта 2020. године у складу са чланом 117. Закона о раду, по основу решења надлежног државног органа донетог у вези са болешћу COVID-19 и за које је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД.

Број запослених увећава се и за број запослених са непуним радним временом за које је донето решење о прекиду рада и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време, а што се утврђује на основу података из ППППД за одговарајући обрачунски период.
Бесповратна новчана средстава , исплаћују се:

– у мају 2020. године у износу производа 50% основне минималне нето зарада за март 2020. године и броја запослених , за чије накнаде зарада је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД за март 2020. године;
– у јуну 2020. године у износу производа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године и броја запослених , за чије накнаде зарада је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД за април 2020. године;
– у јулу 2020. године у износу производа 50% основне минималне нето зарада за март 2020. и броја запослених , за чије накнаде зарада је послодавац – велико правно лице поднео Образац ППП-ПД за мај 2020. године.

Велико правно лице доставља надлежној организационој јединици Пореске управе и надлежној организационој јединици Управе за трезор у папирном облику списак лица , најкасније до 20-ог у месецу за исплату бесповратних средстава која се врши у следећем месецу.

Списак лица подноси се на обрасцу који прописује министар надлежан за послове финансија.

Право на уплату бесповратних новчаних средстава НЕМАЈУ велика правна лица – банке из члана 2. став 1. Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15), друштва за осигурање и друштва за реосигурање из члана 3. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 139/14), друштва за управљање добровољним пензијским фондовима из члана 3. тачка 1) Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11), даваоци финансијског лизинга из члана 10. Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03, 61/05, 31/11 и 99/11 – др. закон), као и платне институције и институције електронског новца из члана 2. став 1. тач. 35) и 36) Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/18).

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ИСПЛАТА ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

mali grb mionice

Штаб за ванредне ситуације општине Мионица обавештава Привредне субјекте у приватном сектору са територије општине Мионица, да по новој Уредби Владе Републике Србије су прописане економске мере-директна давања у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 , а да се исплата директних давања врши на следећи начин:

Исплата директних давања привредним субјектима у приватном сектору који у складу уредбом прихвате директна давања утврђена овом уредбом, врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Министарства финансија – Управе за трезор на основу достављених података у електронском облику од Министарства финансија – Пореске управе за исплату по привредним субјектима како је то прописано уредбом.
Ради исплате директних давања , привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун – исплата директних давања – COVID-19 код банке која у моменту ступања на снагу ове уредбе води текући рачун тог привредног субјекта.

Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу ове уредбе имају отворене текуће рачуне код више банака дужни су да најкасније 25. априла 2020. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће бити отворен посебан рачун .

Пореска управа, преко Управе за трезор, доставља Народној банци Србије податке у електронском облику, на основу којих банка отвара посебан рачун .
Банка је дужна да отвори тај рачун у року који утврди Народна банка Србије при достављању ових података, а који не може бити дужи од седам дана од дана када су банци достављени ти подаци, а најкасније до 30. априла 2020. године.

Отварањем посебног рачуна не стиче се право на директна давања , већ се остварује право на исплату средстава на тај рачун по основу директних давања, ако су испуњени услови уредбе. Средствима на посебном рачуну располажу лица чији су потписи депоновани ради располагања средствима с текућег рачуна из тог става, односно лица која на основу другог документа имају овлашћење за располагање средствима на том текућем рачуну.

Банка је дужна да при достављању података о посебном рачуну у јединствени регистар текућих и других рачуна правних и физичких лица који води Народна банка Србије достави Народној банци Србије, у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређују ближи услови и начин вођења тог регистра, и податак о томе да је у питању посебан рачун који је отворен ради исплате директних давања у складу са овом уредбом. Одредбе оквирног уговора којимa се уређују услови за отварање, вођење и гашење текућег рачуна и извршавање платних трансакција са тог рачуна, сходно се примењују на посебан рачун из тог става. Изузетно , за отварање и вођење посебних рачуна , као и за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с тим рачунима, Управа за трезор и банка не могу наплатити накнаду, нити друге трошкове.

Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор и банци накнаде, нити друге трошкове за извршење платних трансакција у вези с тим рачунима у платним системима чији је оператор. Управа за трезор на дневном нивоу преузима од Народне банке Србије податке у електронском облику о посебним рачунима који се воде у Јединственом регистру рачуна.

Управа за трезор, обавештава надлежно министарство о износу потребних средстава за исплату директних давања привредним субјектима, након чега надлежно министарство врши пренос средстава на посебан наменски рачун. По преносу новчaних средстава од надлежног министарства, Управа за трезор врши пренос средстава привредним субјектима на посебне рачуне.

Средства на посебном рачуну изузета су од принудне наплате у смислу прописа којима се уређује принудна наплата, осим по налогу Пореске управе за извршење принудне наплате ради измирења новчаних обавеза привредног субјекта у случају губитка права на коришћење фискалних погодности и директних давања уредбе.

Банка гаси посебан рачун због престанка програма директног давања у смислу ове уредбе или губитка права на коришћење директног давања ове уредбе, односно ако је отворен тај рачун а привредни субјект није стекао право на коришћење директног давања, а у складу са обавештењем Пореске управе.

У случају да привредни субјект не пренесе новчана средства са посебног рачуна на текуће рачуне лица за која су добијена директна давања у складу са овом уредбом до дана гашења тог посебног рачуна, банка преноси средства с тог рачуна на посебан рачун .

ОБАВЕШТЕЊЕ –УРЕДБА О ФИСКАЛНИМ ПОГОДНОСТИМА И ДИРЕКТНИМ ДАВАЊИМА

mali grb mionice

Штаб за ванредне ситуације општине Мионица обавештава грађане да је на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, донела Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 Овом уредбом уређују се фискалне погодности и директна давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, ПДВ третман промета добара и услуга без накнаде за здравствене сврхе, као и исплата једнократне новчане помоћи свим пунолетним грађанима Републике Србије из буџета.


ЛИЦА КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА

Привредни субјекти у приватном сектору могу да користе фискалне погодности и директна давања прописана овом уредбом под условом да почев од 15. марта 2020. године па до дана ступања на снагу ове уредбе нису смањивали број запослених за више од 10%, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године па до дана ступања на снагу ове уредбе.

Фискалне погодности и директна давања из ове уредбе могу да користе и ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ПРЕДУЗЕТНИЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ и ПРЕДУЗЕТНИЦИ ПАУШАЛЦИ који су регистровали привремени престанак обављања делатности најраније на дан 15. марта 2020. године.

Привредни субјекти у приватном сектору могу да користе фискалне погодности и директна давања из ове уредбе уколико су пре 15. марта 2020. године основани и регистровани код надлежног органа или организације, односно ако су у наведеном периоду постали обвезници ПДВ.


ПРИХВАТАЊЕ МЕРА И ГУБИТАК ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ МЕРА

Привредни субјекти у приватном сектору прихватају коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом подношењем Обрасца ППП-ПД са означеним датумом плаћања 04. јануар 2021. године.

Привредни субјекти могу да користе фискалне погодности и директна давања прописана овом уредбом:

– за сва три месеца уколико Образац ППП-ПД доставе до краја априла 2020. године; – за два месеца уколико први пут Образац ППП-ПД доставе до краја маја 2020. године и
– за један месец уколико први пут Образац ППП-ПД из става 1. овог члана доставе до краја јуна 2020. године.

Привредни субјекти у приватном сектору који не подносе Образац ППП-ПД, односно који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, користе фискалне погодности и директна давања у складу са уредбом.

. Привредни субјекат у приватном сектору ГУБИ право на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом уколико у периоду од 15. марта 2020. године па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања , СМАЊИ број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из чл. 9. и 10. ове уредбе.

Испуњеност услова за губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом проверава се сваког последњег дана у месецу почев од месеца априла 2020. године закључно са 31. октобром 2020. године, с тим да се испуњеност услова за губитак права на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом може контролисати и након 31. октобра 2020. године у роковима за застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања прописним законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Привредни субјекти који изгубе право на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом дужни су да:

– плате све обавезе за које им је одобрено одлагање плаћања заједно са припадајућом каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза која се рачуна почев од дана када су наведене обавезе доспеле за плаћање у складу са законима којим се уређује плаћање одговарајуће обавезе, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење фискалних погодности и директних давања;

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА ЗА ВИКЕНД

mali grb mionice

Штаб за ванредне ситуације општине Мионица обавештава грађане да је Влада Републике Србије изменила трајање ограничења кретања за викенд, која ступају на снагу од петка 10.04.2020, а све у циљу спречавања ширења COVID-19.

За све грађане Републике Србије важи потпуна забрана кретања од петка у 17 часова до понедељка у 5 часова ујутру.

Грађани старији од 65 година могу напустити своје домове у петак, од 4 до 7 часова ујутру, како би купили намирнице у продавницама које ће радити у петак, у истом периоду – од 4 до 7 часова ујутру.

С обзиром на то да је забрана кретања продужена, грађани своје кућне љубимце могу извести и у суботу и у недељу од 8 до 10 часова ујутру, као и свакога дана између 23 часа и 1 час после поноћи. Шетња може трајати 20 минута, до 200 метара од места пребивалишта.

Битно је напоменути да без обзира на забрану кретања, уколико грађани осете било какве тегобе или треба да се јаве у дом здравља у случају сумње на коронавирус, никако не треба да одлажу одлазак и свакако неће бити санкционисани уколико због тога напусте свој дом.

Штаб за ванредне ситуације општине Мионица још једном апелује на све грађане да се придржавају свих мера без изузетка, како бисмо сви заједно што пре из ове битке изашли као победници.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

mali grb mionice

Штаб за ванредне ситуације општине Мионица обавештава пензионере


У петак 10.04.2020. у периоду од 04-07 часова за наше најстарије суграђане радиће следеће трговинске радње:

Дуња Д ДОО , и то обе трговинске радње у улици Војводе Мишића и Јове Алексића и у Бањи Вријци, Апотека Мионица од 05 часова
Еуропром Мионица у улици Јове Алексића и у сели Ђурђевцу
Ћира ДОО у улици др. Љубивоја Михајловића,
Микула комерц ДОО у улици Војводе Мишића обе продавнице и у Бањи Врујци,
Аргос у улици Војводе Мишића
Пешић“МН“ у улици Јове Алексића
Макси у улици Јове Алексића

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту

  

Свиђа вам се оно што видите?

Пратите нас на друштвеним мрежама...