О Г Л А С за прикупљање писаих понуда за о прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица

На основу члана 7.Одлуке о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта(службени гласник општине Мионица бр. 4/2019) и Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица број 464-32/2019 од 18.12.2019. године, Општинско веће општине Мионица, расписује

О Г Л А С
за прикупљање писаих понуда за о прибављање
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица

1. Расписује се јавни оглас за прикупљање писаих понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица, за потребе изградње индустријске зоне у делу насеља Радобић у општини Мионица.
2. Неизграђено грађевинско земљиште које се прибаља треба да се налази у обухвату Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица (''Службени гласник општине Мионица'', бр. 6/2019) и да испуњава следеће карактеристике:
- да се парцеле налазе у границама Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица;
- парцеле које се прибављају могу обухватити и парцеле на чијим деловима је планирана јавна саобраћајна површина , постројење за пречишћавање отпадне воде и канал за одвод воде.
Грађевински комплекс парцела мора имати директан приступ постојећој јавној површини.
3. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача је испуњавање услова из тачке 2. овог огласа и најнижа понуђена цена.
4. Грађевинско земљиште се прибавља по тржишној цени коју утврди надлежни орган пореске управе и понуђена цена не може бити већа од процењене тржишне вредности од стране пореске управе.
У понуди треба навести укупну цену за понуђено земљиште која треба да буде изражена у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противредности по средњем званичном курсу на дан исплате.
5. Право учешћа у поступку прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица имају физичка и правна лица која су власници неизграђеног грађевинског земљишта ближе описног у тачки 2. огласа.
6. Уредна писана понуда треба да садржи:
-за предузетнике и правна лица назив, односно пословно име и седиште, извод из регистра надлежног органа о упису у регистар привредних субјеката, потврду о пореском идентификационом броју, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис, уредно овлашћење лица за заступање и број телефона.
- физичка лица име и презиме, број личне карте, јединствени матични број, адреса становања и број телефона;
- бројеве кат. парцела ( из ЛН) које се воде и њихову укупну површину;
- укупно понуђену цену која мора бити јасна и недвосмислена, изражена у еврима;
- понуда мора бити потписана.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
- Доказ о праву својине на парцелама које су предмет прибављања у јавну својину и које ус уписане у катастар непокретности – лист непокретности.
- Писану изјаву власника грађевинског земљишта – кат. парцела које се нуде да на истим не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као изјаву да уколико се утврди да на непокретности које се нуди пстоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трашку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке.
- Доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности – порез на имовину за грађевинско земиште – кат. парцеле које се нуде.
7. Један понуђач може поднети само једну понуду, а у случају подношења две или више понуда од стране истог понуђача, уредном се сматра она понуда која је прва пристигла.
8. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања огласа у листу ''Политика''.
Oбавештење о објављивању огласа ће бити објављено у листу ''Напред'' , а оглас ће бити објављен у дневном листу ''Политика'' и на званичном сајту општине Мионица.
9. Понуде се могу достављати препоручено поштом или преко писарнице Општинске управе Мионица, у затвореној коверти на којој назначити ''понуда за прибављање непокретности КО Радобић – не отварај'', на адресу Општинска управа Мионица – Одељење за имовинско правне послове, ул. Војводе Мишића бр. 30. Мионица. На задњој страни навести назив и адресу понуђача.
10. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узимати у обзир.
11. Отварање понуда извршиће се 06.04.2020.године у 11 часова у згради Општинске управе Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, Мионица, први спрат – сала Општинског већа општине Мионица.
12. По избору најповољнијег понуђача сви учесници ће бити благовремено обавештени, а са најповољнијем понуђачем биће закључен уговор.
Заинтересована лица могу извршити увид у извод из Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица у згради Општинске управе Мионица ул. Војводе Мишића бр. 30, други спрат, канцеларија број 7, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда, а све детаљније информације везане за прибављање наведеног земљишта могу се добити на телефон 014/3422-119.

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту