ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОДАЈУ, ЗА ВРЕМЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''26. МИШИЋЕВИ ДАНИ''

misicevi dani 26 bilbord za stampu 1920x1081

На основу Одлуке Општинског већа општине Мионица  број: 06-20/2022 од 28.06.2022. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за заузеће јавних површина у периоду манифестације ''26. Мишићеви дани'', расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОДАЈУ,

за време манифестације ''26. Мишићеви дани''

 

Општина Мионица, Мионица, Војводе Мишића бр. 30, оглашава јавно надметање  за постављање покретних објеката за продају (за обављање трговачко-угоститељске делатности) на јавним површинама, на следећим локацијама :

 • У зони П (места П1-П4) дозвољава се постављање точилица за пиво и то у делу фронтално у улици Кнеза Грбовића (део испред парка ка капији) и мест̄а П20 и П21 у улици Војводе Мишића (десна страна поред парка) - површина по једном месту је 10m2;
 • У зони П (места П5-П14) у шеталишном делу парка ка фонтани (лева страна према улици Војводе Мишића) дозвољава се постављање покретних објеката за продају готових слатких и сланих производа (лицидерска срца, кокице и др.), дечијих играчака и једне трамболине, тезги за продају текстилних производа, играчака и др. - површина по једном месту је 10m2.
 • У зони П (место П15, П17, П18 и П19) дозвољава се постављање покретних објеката за продају крофни и палачинака у шеталишном делу парка ка фонтани (десна страна) - површина по једном месту је 10m2;
 • У зони П22 дозвољава се постављање забавног парка-површина 150m2;
 • У зони К (место К1-К14) дозвољава се постављање роштиља и др. печењарских производа - површина по једном месту је 43-138m2 (тачна површина сваког К-места је у графичком прилогу који се може погледати у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у на званичној интернет презентацији општине Мионица).

            Локације које су предмет овог Огласа су  јавне површине на делу кат.парцеле бр. 189 у КО Мионица Варош ( део улице В.Мишића и део ул. Кнеза Грбовића) за које се оглашава јавно надметање  ради постављања покретних објеката за продају  за време трајања манифестације ''26. Мишићеви дани'', у периоду од 18.07. до 24.07.2022. године.

            Захтев за заузеће јавне површине поднеси се за цео период трајања манифестације.

            Постављање покретних објеката за продају се под следећим условима:

            Јавно надметање ће се одржати 11.07.2022. године са почетком у 12,00 часова у згради општине Мионица у Мионици, Војводе Мишића 30, у сали Скупштине општине Мионица.

            Пријава се подноси Комисији за спровођење поступка јавног надметања за заузеће јавних површина, путем поште на адресу: Мионица, Војводе Мишића 30 или предајом на шалтер писарнице Општинске управе најкасније до 07.07.2022. године до 15,30 часова.

            Пријава се подноси у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју локацију се односи. Пријава поднета у отвореној коверти  или без јасне назнаке на коју се локацију односи сматраће се неуредном односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.

            Пријава обавезно садржи: доказ о уплати депозита, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, износ накнаде која се нуди, за физичка лица и: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број;  за правна лица: – назив и седиште, оверену решења о упису правног лица у регистар Агенције за привредне регистре и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, оверено код јавног бележника

            Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања,а неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују.

            Почетни износ  цене накнаде  је 840,00 динара по m2 за цео период трајања манифестације.

            Минимални корак у јавном надметању износи 50.00 динара.

            Депозит за учешће у  јавном надметању износи 50% од почетне цене и исти се уплаћује на  рачун јавних прихода општине Мионица, број: 840-714565843-77 позив на број 85-069  по моделу 97.

            Положени депозит ће се вратити учесницима на јавном надметању који не буду остварили право у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања, док ће се уплаћени депозит учесника који буде успео на јавном надметању урачунати у накнаду.      

            Корисник је у обавези да користи предметни локацијски простор у складу са  наменом одређеном.

            Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене цене накнаде. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ цене накнаде, предност има онај који је први понудио износ.

            Сматра ће се да је јавно надметање успело у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава  и ако подносилац пријаве прихвати почетну цену накнаде локације с тим да ако не прихвати почетну цену губи право на повраћај депозита. Учесник који понуди најповољнији износ потписује изјаву о висини понуђене цене.

            Учесник у јавном надметању који је дао најповољнију понуду постигнути износ накнаде уплатиће једнократно на уплатни рачун буџета општине Мионица  број: 840-714565843-77 позив на број 85-069  по моделу 97 одмах по добијању Решења о  одобрењу о постављању објекта и  Решења о утврђеној накнади, односно пре постављања покретних објеката.

            Ближе информације у вези огласа могу се добити  у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у Општинској управи општине Мионица и графички прилог локација погледати  на интернет презентацији Општине Мионица .

 

            У Мионици, 28.06.2022. године

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Документи:
Датум-2984четвртак, 30 јун 2022 16:19
Преузми-2984 44

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

 

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

 

Задаци инструктора

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

 

Период ангажовања

од 23. августа до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

 

Општи услови које кандидат треба да испуни:

 • држављанство Републике Србије;
 • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
 • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
 • стечено најмање четворогодишње средње образовање;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.

 

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
 • могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:

 • Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
 • Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).  

Општина и мештани удружили снаге, мионичко село Клашнић добија воду

 klasnic

Први пут од настанка села, мештани Клашнића добиће воду. У току је изградња 1,5 километара разводне мреже. Прошле године завршена је изградња 2 километра водоводне мреже, а  ускоро се очекује и почетак радова у другом делу када ће сви становници Клашнића имати чисту, пијаћу воду. Изградњу секундарне мреже финансирали су грађани, а радове изводи локално јавно комунално предузеће "Водовод Мионица". 

 radovi na izgradnji razvodne mreze u klasnicu

- У мионичким селима интезивно се ради на побољшању водоводне инфраструктуре, уз велику подршку председника и Владе Србије  Вишедеценијски проблем снабдевања водом у Клашнићу ће бити решен. Поносан сам на заједнички рад општине и њених грађана. Мештани су били ажурни, организовали су се, издвојили средства. Општина је помогла. Уредно водоснабдевање нема алтернативу и зато чинимо све да пронађемо нова изворишта, проширимо мрежу, а све у циљу да наши грађани имају услове какве заслужују. Паралелно радимо и водовод у Горњем Мушићу и Тодорин Долу - рекао је Бобан Јанковић, председник општине Мионица.

 radovi u klasnicu

Јанковић је истакао и значај пројекта водоводног система Котлине-Рајковић, који се такође ради и којим ће бити решено водоснабдевање седам села у Мионици. За реконстукцију водовода Котлине – Рајковић, Министарство државне управе и локалне самоправе определило је 16,2 милиона динара, а општина учествује са 3,5 милиона динара.

Поред тога, воду су прошле године први пут добили мештани Шушеоке и Ђурђевца, где је завршено 6 километара разводне мреже.