ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

 

Извори и висина средстава и право учешћа у поступку доделе средстава за реализацију Програма локалног економског развоја за 2021. годину

Извори и намена средстава

Средства за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локално економског развоја за 2021. годину обезбеђена су у буџету општине Мионица.

Право на учествовање у поступку доделе средстава

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, односно велики, мали и средњи привредни субјекти и предузетници који имају инвестиционе пројекте и у секторима за које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним овом одлуком.

 

Висина средстава која могу бити додељена

Висина средстава која могу бити додељена одређује се на основу оправданих

трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.

Укупан износ средстава, која се могу доделити одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима који уређују доделу државне помоћи, односно узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи.

Висина средстава која се додељују великим привредним субјектима утврђује се до 50 % оправданих трошкова за почетна улагања, док се за мале привредне субјекте може увећати за највише 20 процентних поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. Повећање висина не односи се на привредне субјекте у сектору транспорта и на велике инвестиционе пројекте у било ком сектору.

Изузетно уколико се ради о субвенцији мање новчане вредности, односно ако се средства додељују за трошкове закупа мање вредности (закупа пословног простора и грађевинског земљишта), средства се могу доделити као de minimis државна помоћ и то тако што се једном привредном субјекту може доделити у висини до 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, односно средства се додељују у складу са Програмом локалног економског развоја.

Програмска мера за реализацију програма локалног економског развоја - Привлачење инвеститора, рокови за реализацију, услови и критеријуми за доделу средстава

 

 

Додела средстава

Средства за реализацију пројекта се додељују путем обезбеђивања грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица по цени која је мања од тржишне или без накнаде.

Грађевинско земљиште у јавној својини општине Мионица се отуђује у складу са позитивним законским прописима којима је регулисана област планирања и изградње (Закон о планирању и изградњи, пратеће уредбе и други подзаконски акти). Грађевинско земљиште у јавној својини општине Мионица отуђује се по цени која је мања од тржишне или без накнаде на основу одлуке Скупштине Општине Мионица, а по добијању претходне сагласности Владе Републике Србије. Пре доношења одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини по цени која је мања од тржишне или без накнаде израђује се елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта.

Обезбеђивањем закупа на одређено време и за различите намене, као и закупа грађевинског земљишта.

Општина Мионица може обезбедити заинтересованом правном лицу простор неопходан за проширење или започињање пословног процеса.

Додељени простор за проширење или започињање пословног процеса може бити халски простор у својини општине или халски простор који би општина закупила или сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора или земљиште у својини општине или земљиште које би општина закупила и сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног инвеститора.

Овај подстицај је у облику субвенције уколико се ради о халском простору или грађевинском земљишту, за који општина сноси део трошкова закупа или се одриче сопствених прихода, додељује се правном лицу, које има јасну намеру да закупи простор за производну или другу делатност.

Инвеститор пре добијања подстицаја од стране општине Мионица за закуп пословног простора, доставља доказ да су измирени сви трошкови коришћења простора (електрична енергија, вода, канализација, гас, телефон и други режијски трошкови који ће нужно настати коришћењем простора), осим закупнине.

Висина средстава која могу бити додељена одређује се на основу оправданих

трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.

Укупан износ средстава, која се могу доделити одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима који уређују доделу државне помоћи, односно узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи.

Висина средстава која се додељују великим привредним субјектима утврђује се до 50 % оправданих трошкова за почетна улагања, док се за мале привредне субјекте може увећати за највише 20 процентних поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. Повећање висина не односи се на привредне субјекте у сектору транспорта и на велике инвестиционе пројекте у било ком сектору.

Изузетно уколико се ради о субвенцији мање новчане вредности, односно ако се средства додељују за трошкове закупа мање вредности (закупа пословног простора и грађевинског земљишта), средства се могу доделити као de minimis државна помоћ и то тако што се једном привредном субјекту може доделити у висини до 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, односно средства се додељују у складу са Програмом локалног економског развоја.

Услови за доделу средстава

1)   Да   инвестицијa и   новоотворена радна места повезана са предметном инвестицијом морају опстати у истом подручју најмање пет година, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године након завршетка пројекта.

2) Инвеститор је дужан да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова улагања из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

3) Да се достигнути број запослених очува у периоду од најмање пет година у случају великих привредних субјеката, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године и то од датума када је радно место први пут попуњено.

4) Да улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном субјекту у поређењу са просечним бројем запослених   у   протеклих   12   месеци,   а   у случају да се неко радно место затвори у том периоду, мора се одузети од броја новоотворених радних места, за релевантан податак се узима податак са www.croso.gov.rs, односно из централног регистара обавезног социјалног осигурања.

5) Да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а да исто буде отворено у року од   три   године од завршетка инвестиције.

6) У случају закупа зграда и земљишта, закуп се мора наставити најмање пет година, односно три године за мале и средње привредене субјекте, након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања.

Корисник средстава, након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју новозапослених, у складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује зарада, за свo уговорено време у складу са овом одлуком.

Средства се могу доделити уз услов отварања минимум 10 нових радних места.

Kритеријуми за анализу квалитета пројеката

Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог пројекта су:

1) референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);

2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, односно корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији општине;

3) број, односно проценат висококвалификованих радника који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;

4) висина и врста инвестиције;

5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са класификацијом Евростата;

6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;

7) ефекти инвестиције на запослене (обуке радника и просечна висина зарада);

8) претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта);

9) утицај инвестиционог пројекта на повећање конкурентности и излазак на нова тржишта;

10) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период повраћаја инвестиције и др.);

11) одрживост инвестиционог пројекта по свим пословним параметрима, укључујући и кредибилну анализу тржишта пласмана и набавке.

 

Рок за реализацију пројекта

Рок за реализацију пројекта и отварање нових радних места је најдуже три године од дана закључења Уговора, а који се након закључења може продужити највише на пет година, по образложеном захтеву корисника средстава, ако Комисија за доделу средстава оцени да су околности које су довеле до потребе за продужењем рока објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији начин постижу циљеви утврђени програмом локалног економског развоја.

Ако Комисија за доделу средстава оцени да су потребе за продужењем рока оправдане и сврсисходне, приступа се изменама и допунама Уговора у складу са образложеним захтевом или се подносилац захтева обавештава о одбијању захтева уз образложење о разлозима за одбијање.

 

Oправдани трошкови

  1. Повезани са почетном инвестицијом у материјалну имовину (улагање у земљиште, зграде, грађевине, постројења, машине и опрему), сматрају се:

1.1. Оправдани трошкови у малим и средњим привредним субјектима су и трошкови припреме студија и консултантских услуга који су повезани са почетним улагањем ако висина државне помоћи износи до 50% стварно насталих трошкова.

1.2. У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен уколико не би био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног субјекта од трећег лица по тржишним условима.

1.3. Oпрема која се   стиче   куповином мора бити нова, изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и средњим привредним субјектима. У случају преузимања, износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.

1.4. Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда, су оправдани само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на крају периода закупа.

2) Трошкови бруто зарада за нова радна места повезана са почетним улагањем. Трошкови зарада су укупан износ који корисник средстава стварно плаћа за рад запосленог и обухватају бруто зараду, тј. зараду која садржи порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде, као и доприносе који се плаћају за зараду

Пријава за доделу средстава

Пријаву за доделу средстава (у даљем тексту: Пријава) чине Образац пријаве и пратећа документација која се уз њега подноси.

Образац пријаве мора да садржи податке којима се обезбеђују услови за упоредивост података који су у њој садржани са потребама поступка оцене свих пројеката и поступка контроле уговорних обавеза које је корисник средстава дужан да извршава.

Образац пријаве објављују се на интернет страницама општине Мионица.

Инвеститор Пријаву подноси председнику општине.

Пријава се подноси на српском језику.

Пратећа документација која се подноси уз Образац пријаве обавезно обухвата:

1) пројекат - пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне инвестиције за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном огласу, који је саставни део Уговора;

2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);

3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик,

4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, а ако јесте обавезује се да поднесе изјаву по ком основу и у ком облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,

5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;

6) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања са запосленима код Корисника средстава у тренутку подношења пријаве.

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице Општинске управе.

 

Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава, анализа поднетих пројеката, уговор о додели средстава, исплата додељених средстава

           Општинска управа утврђује испуњеност формалних услова за доделу средстава у складу са овом одлуком и достављеном Пријавом.

Општинска управа   одбацује неблаговремене Пријаве.

Ако Пријава не испуњава услове из члана 14. Одлуке, Општинска управа одбацује Пријаву као непотпуну и доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење у року од 30 дана, од дана окончања јавног позива.

Ако Пријава не испуњава услове у складу са чл. 5. и 8. Одлуке Општинска управа одбацује Пријаву као недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење у року од 30 дана.

Приговор на одлуку Општинске управе може се поднети Општинском већу у року од осам дана, од дана пријема обавештења Општинске управе.

Општинско веће одлучује о приговору и доставља одговор подносиоцу пријаве у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене Општинска управа доставља Комисији за доделу средстава, у року од 30 дана од дана окончања јавног позива.

Општинско веће доноси одлуку о додели средстава у складу са Одлуком и расположивим буџетским средствима на предлог Комисије за доделу средстава.

Уговор о додели средстава

Уговор о додели средстава нарочито садржи: предмет, висину и динамику улагања и број нових радних места са динамиком запошљавања, рок за реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист општине Мионица - банкарска гаранција и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.

Уговором се може уговорити, у складу са одлуком Општинског већа, да се додела средстава врши трансфером средстава за измирења обавеза улагача домаћем физичком или правном лицу.

Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором.

Уз захтев за исплату средстава доставља се и документација којом се доказује извршење обавезе за чије се испуњење се тражи исплата средстава или чије је испуњење услов за трансфер средстава.

Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист општине Мионица.

Исплаћена средства, односно уговорена вредност давања, чињења мора бити обезбеђена банкарском гаранцијом у складу са Уговором.

Поред банкарске гаранције, корисник средстава дужан је да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.

У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних обавеза, Општинска управа надлежна за финансије, може по основу издате банкарске гаранције, и бланко соло менице, да наплати средства до висине износа исплаћених, односно уговорених средстава и прописане законске затезне камате.

 

Комисија за надзор ће вршити контролу свих извештаја добијених од Корисника средстава и периодично пратити реализацију одобрених пројеката и испуњење обавезе од стране корисника средстава, а на основу извештаја добијених од корисника средстава, као и других информација и података које прикупи у поступку контроле извршења уговорних обавеза и праћења.

На званичном сајту општине Мионица www.mionica.rs може се извршити увид у одредбе Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2021. годину, Програма локалног економског развоја за 2021. годину и других пратећих аката, којима се дефинишу начин, услови и критеријуми за доделу средстава.

Пријаве се подносе на адресу:

Општина Мионица

Председник општине Мионица

ул. Војводе Мишића 38

14242 Мионица, Србија

Са назнаком: ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за 2021. годину на територији општине Мионица.

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема пријаве од стране писарнице Општинске управе општине Мионица.

Јавни позив се објављује на интернет страници општине Мионица www.mionica.rs

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је док се средства не утроше.

Све потребне информације у вези са објављеним јавним позивом можете добити у канцеларијама начелника управе, руководиоца Одељења за финансије Општинске управе општине Мионица и шефа кабинета од 07-15 часова сваког радног дана или на телефоне број: 062 217493 (особа за контакт Горан Рангелов) 062 417450 (особа за контакт Кристина Чарапић) 062 217163 ( особа за контакт Жељко Радосављевић).

ПРЕДСЕДНИК

 

                           Бобан Јанковић, с.р.

 

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту