ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2021. ГОДИНИ

110px Grb Mionice

На основу члана 38. Статута oпштине Мионица („Службени гласник општине Мионица“, бр. 6/19) , Одлуке о буџету Општине Мионица за 2021. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 21/20), Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Мионица за 2021 годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 5/21), Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2021. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 1/2021) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2021. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 6/21) Општинско веће oпштине Мионица, на седници одржаној дана 18.06.2021. године, р а с п и с у ј е :

Ј А В Н И П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2021. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2021. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Мионица, кроз реализацију ове мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2021. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавним позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, минимални и максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Укупна средства која ће бити додељена по Jавном позиву износе 9.000.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Мионица за 2021. годину и намењена су за подстицаје следећих инвестиција у физичку имовину пољопривредног газдинства:

 

Сектор

Шифра инвестициј е

Назив инвестиције

Сектор млеко

101.1.4.

Машине и опрема за руковање и транспорт

   

чврстог,       полутечног       и                          течног                          стајњака

   

(Прикључне          тракторске                                      цистерне                                      за

   

дистрибуцију     и    растур                                    течног                                    стајњака       и

   

прикључне          тракторске                                    приколице                                    за

   

дистрибуцију и растурање чврстог стајњака)

 

101.1.15.

Машине за транспорт (Прикључне тракторске

   

приколице за транспорт)

     
     

Сектор месо

101.2.3.

Машине и опрема за руковање и транспорт

   

чврстог,       полутечног       и                          течног                          стајњака

   

(Прикључне          тракторске                                      цистерне                                      за

   

дистрибуцију     и    растур                                    течног                                    стајњака       и

   

прикључне          тракторске                                    приколице                                    за

   

дистрибуцију и растурање чврстог стајњака)

 

101.2.16.

Машине за транспорт (Прикључне тракторске

   

приколице за транспорт)

     

Сектор остали усеви

101.5.8.

Машине за транспорт (Прикључне тракторске

(житарице,

 

приколице за транспорт)

индустриско,ароматичн

   

о и зачинско биље и др.)

   
     
     

 

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна у оквиру мере инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, додељују се у максималном износу од 50 % износа прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а (износ подстицајних средстава не сме да прелази максимално утврђени износ).

Износ подшке, као и минимални и максимални износ подстицаја дефинисани су по секторима:
1) Сектор млеко: износ подршке је 50 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 100.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 350.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а.
2) Сектор месо: износ подршке је 50 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 100.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 350.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а.

3) Сектор остали усеви (житарице, индустриско, ароматично и зачинско биље и др.) : износ подршке је 50 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 100.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 350.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а.

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА

Право на доделу подстицаја може остварити:
1. физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Право на подстицаје остварују лица ако:
1) су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) и налазе се у активном статусу;
2) имају пребивалиште, односно седиште и пољопривредну производњу на територији општине Мионица;
3) је место реализације инвестиције, односно да је/су катастарска/е парцела/е, односно пољопривредно земљиште/објекат на територији општине Мионица;
4) је физичко лице носилац комерцијалног регистрованог породичног пољипривредног газдинства на територији општине Мионица;
5) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја (из средстава других буџетских корисника), осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
6) подносилац захтева и добављач не представљају повезана лица, а повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
7) је до дана подношења захтева по основу Јавног позива измирио доспеле обавезе према општини Мионица по основу јавних прихода;
8) нема неиспуњених уговорних обавеза према општини Мионица;
9) по редоследу подношења захтева до утрошка расположивих средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених Јавним позивом.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

У зависности од сектора по којем се подноси захтев за остваривање права за коришћење подстицаја подносилац захтева који испуњава опште услове мора да испуњава следеће специфичне услове:

У сектору млеко да:
1) у РГП има пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
2) има у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства 1-19 млечних крава;
У сектору месо да:
1) у РГП има пријављен сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
2) има објекат уписан у Регистру објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство, односно да има регистроване, односно одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу;

У сектору остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) да:
1) у РГП има уписано пољопривредно земљиште у својини под производњом одговарајућих биљних култура или право закупа, односно право коришћења пољопривредног земљишта на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, овереног код надлежног органа и закљученог са физичким лицем, министарством надлежним за послове пољопривреде, ЈЛС, црквом или манастиром на период од најмање 5 година, рачунајући годину од које се остварује право на подстицаје;

2) да поседује до 50 ха пољопривредног земљишта у својини под производњом одговарајућих биљних култура или право закупа, односно право коришћења пољопривредног земљишта на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, овереног код надлежног органа и закљученог са физичким лицем, министарством надлежним за послове пољопривреде, ЈЛС, црквом или манастиром на период од најмање 5 година, рачунајући годину од које се остварује право на подстицаје;

ВРСТЕ НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА

Неприхватљиви трошкови су:
 порези, укључујући и порез на додату вредност;
 царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнаде за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;
 куповина, закуп или лизинг пољопривредног земљишта и пољопривредног објекта, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;
 казне, финансијски пенали и судски трошкови;
 трошкови пословања;
 половна механизација, опрема и материјал;
 банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови;
 доприноси у натури (сопствени рад и материјал);
 трошкови премера и геодетских снимања, нереалне количине материјала, накнадни и непредвиђени трошкови радова;
 трошкови одржавања, амортизације или закупа;
 трошкови шпедиције, монтаже, пуштања у рад, као и за други оперативни трошкови;
 набавка предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавка на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац захтева доставља следећа документа:
1. захтев за остваривање права за доделу подстицајних средстава, читко попуњен и потписан, на обрасцу који је објављен на интернет страници општине Мионица, а може се преузети и у писарници Општинске управе општине Мионица на шалтеру број 1, сваког радног дана од 730 до 1530 сати. У захтеву је потребно навести све тражене податке;
2. изјава потписана, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да нису у години у којој се расписује Јавни позив додељена средства за исте намене, од стране државних органа, органа аутономне покрајине и органа општине Мионица и да није аплицирао за ова средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или ЈЛС (доставља се на обрасцу који је објављен на интернет страници општине Мионица, а може се преузети и у писарници Општинске управе општине Мионица на шалтеру број 1, сваког радног дана од 730 до 1530 сати);
3. фотокопију личне карте (важеће у тренутку предаје) подносиоца захтева или важећа очитана лична карта уколико је са чипом;
4. оригинал потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2021. годину, издату од Управе за трезор (датум, печат и потпис морају бити видљиви);

5. уговор или оверена фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта, или уговор о давању пољопривредног земљишта на коришћење/објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет Јавног позива, с тим што је потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање 5 година од момента подношења захтева, уколико подносилац захтева није власник;
6. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури и структури сточног фонда за 2021. годину, издат од Управе за трезор (датум, печат и потпис морају бити видљиви);
7. предмет инвестиције реализован у периоду од 01.01.2020. године до 30.10.2021. године;
8. корисник мора да достави доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које мора бити извршено у периоду од 01.01.2020. године до
30.10.2021 години до дана подношења захтева, и то:
- оригинал рачун потписан и издат од стране добављача, у динарском износу, са исказаним ПДВ-ом (уколико добављач није у систему ПДВ-а, у обавезије да у рачуну, наведе члан закона по којем је ослобођен
обавеза плаћања ПДВ-а);
- отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак. Фискални исечак са назнаком “чек“неће се узимати у разматрање;
 гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа;
9. оригинал или оверену фотокопију потврде о регулисаним пореским обавезама, издата од надлежне организационе јединице Општинске управе општине Мионица да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старије од 30 дана од дана подношења пријаве;
10. оригинал или оверену фотокопију решења о упису у Регистар објеката на територији општине Мионица, односно за упис у регистар одобрених објеката за држање, узгој и промет животиња имају регистроване, односно одобрене објекте за тов/узгој са капацитетима који су прописани овим Јавним позивом у сектору месо;
11. извод из ветеринарске базе података о евиденцији животиња које се налазе на газдинству не старије од 30 дана од дана подношења пријаве;
12. фотокопију броја наменског рачуна код банке за регистровано пољопривредно газдинство;

Комисија за доделу подстицајних средстава задржава право да поред наведене документације затражи од подносиоца захтева да достави и додатну документацију

и доказе релевантне за одлучивање, а може и увиђајем на лицу места да утврди чињенично стање на терену.

Приликом разматрања поднетих захтева за остваривање права на подстицаје, неће се признавати инвестиције пре 01.01.2021. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке и другим доказима, који носе датум након 01.01.2021.године.

Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје може поднети 1 захтев/а за остваривање права на подстицаје из Јавног позива.

Сва документа која се достављају уз захтев у складу са Јавним позивом морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Захтев и приложена документа се не враћају подносиоцу.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са Јавним позивом са прописаном документацијом доставља непосредно на писарници Општинске управе општине Мионица или путем поште, на адресу “Општина Мионица Ул. Војводе Мишића бр. 30; 14242 Мионица” у затвореној коверти са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Коверта мора садржати назнаку: „Захтев за остваривање права на доделу подстицаја у складу са Јавним позивом за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2021. години“

Информације неопходне за учешће на Јавном позиву могу се добити на телефон 014/3421-017 (контакт особе су: Небојша Ђукић, Милан Петровић и Милош Бељић)

Захтеви послати на било који други начин, факсом, електронском поштом и др. или на погрешну адресу неће бити разматране.

Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у складу са Јавним позивом и тараје од момента објаве Јавног позива до 30.10.2021. године. Захтев се подноси непосредно на писарници Општинске управе општине Мионица, или путем поште.

Није могуће накнадно употпунити документа која недостају, а која су наведена у Јавном позиву, након истека рока за подношење захтева.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

1. Испуњеност услова за доделу подстицаја из Јавног позива утврђује Комисија за доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија), коју је посебним решењем образовала Скупштина општине Мионица, на основу захтева и приложене документације.
2. Комисијa прегледа достављене захтеве за остваривање права на подстицаје. Захтев поднет од стране лица које у складу са овим јавним позивом нема право на подстицаје, преурањен, непотпун и неблаговремен захтев, захтев неправилно попуњен, послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева, захтев који није поднет од стране овлашћеног лица и који садрже инвестиције које нису у складу са наменом средстава утврђених Јавним позивом Комисија одбацује решењем без разматрања.
3. Када утврди испуњеност услова за доделу подстицаја, односно да су захтеви благовремено поднети, потпуни, правилно попуњени, поднети од стране овлашћеног лица и поднети у складу са наменом средстава утврђених Јавним позивом и након записнички сачињеног извештаја о извршеној контроли на лицу места (набављеном предмету инвесиције), Комисија решењем одлучује о додели средстава подносиоцима захтева који испуњавају услове Јавног позива.
4. Учесници Јавног позива имају право увида у поднете захтеве и приложену документацију, као и право жалбе на решење о додели средстава, односно на решење којим је одбачен или одбијен захтев за доделу средстава другостепеном органу - Општинском већу Општине Мионица, у року назначеном у том решењу.
5. Након правноснажности донетог решења којом се одобравају подстицајна средства, подносилац захтева се позива да потпише уговор са председником општине Мионица, којим ће бити регулисана међусобна права, обавезе и одговорности, рокови реализације, динамика преноса средстава, обавезе наменског трошења средстава и извештавања, поступак у случају раскида уговора, евентуална обавеза враћања подстицајних средстава и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
6. Исплата додељених средстава врши се у складу са Решењем и Уговором.
7. Исплата додељених подстицајних средстава врши се на наменски рачун корисника средстава који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
8. Организациона јединица ЈЛС надлежна за област пољопривреде има права да у року од пет година од дана исплтате подстицајних средстава непосредним увидом изврши проверу испуњавања обавеза корисника подстицаја.
9. У случају неиспуњења уговорених обавеза и ненаменског и незаконитог коришћења одобрених подстицајних средстава, корисник је дужан да на захтев надлежног органа ЈЛС изврши повраћај подстицаја, односно пренетих средстава.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Подстицајна средства исплаћују се по редоследу подношења уредно поднетих захтева до износа финансијских средстава утврђеног овим Јавним позивом, а у складу са Решењем и закљученим Уговором.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицаја је дужан да:
 добијене подстицаје користи са пажњом доброг домаћина,
 у потпуности реализује и стави у функцију инвестицију/е у складу са наменом,
 не отуђи и не даје другим лицима у закуп инвестицију, у року од пет година од дана исплате подстицаја,
 сву документацију која се односи на исплату подстицаја чува најмање пет година од дана исплате.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст Јавног позива, образац захтева и обрасци изјава могу се преузети са интернет странице Општине Мионица.

Документи:
Датум-2650понедељак, 28 јун 2021 12:54
Преузми-2650 619

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 06-19-4/2021
Мионица, 18.06.2021. године