ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

 Општинско веће општине Мионица, на седници од  10.06.2022. године, на основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр.129/07 и 83/14-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 49. и 50. Закона о запосленима у Аутономним покрајина и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.21/16,113/2017,95/2018 и 114/2021), члана 62. став 1. тачка 11.Статута општине Мионица (''Службени гласник Скупштине општине Мионица'', бр. 6/2019) и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Мионица (''Сл. гласник Скупштине општине Мионица'', бр. 4/2015), р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:

Начелник Општинске управе општине Мионица, на период од 5 година.

Број извршиоца: 1

УСЛОВИ:

 Да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има високо стечено образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, да има најмање 5 година радног искуства у струци, да има положен државни стручни испит, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да раније није престајао радни однос у државном органу односно органу Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, оверену фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини непободбним за обављање послова у државним органима, доказ о радном искуству у струци, уверење о положеном државном стручном испиту.  Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службене евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве доступан  је на сајту Општинске управе Мионица.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“, лично на писарници Општинске управе општине Мионица или путем поште на адресу Општинско веће општине Мионица-Комисија за избор кандидата за начелника Општинске управе општине Мионица.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Драгица Суботић, руководилац Одељења за управно правне послове, тел: 062 217 013.

Конкурсна комисија ће о месту, дану и времену када ће обавити провера знања и вештина руковођења обавестити учеснике конкурса чије су пријаве благовремене и потпуне, из које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Општинске управе општине Мионица.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Број: 06-18/2022

Мионица, 10.06.2022. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

___________________

                                                                                                                             Бобан Јанковић

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту