ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ 2022

На основу члана 38. Статута oпштине Мионица („Службени гласник СО Мионица“, бр. 6/19) , Одлуке о буџету Општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 19/21) и Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 7/2022),  Општинско веће Општине Мионица р а с п и с у ј е :

 Untitled 1

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2022. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у органску производњу пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Мионица, кроз реализацију ове мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2022. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавним позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, минимални и максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

 

Укупна средства која ће бити додељена по Jавном позиву износе 700.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Мионица за 2022. годину и намењена су за подстицаје следећих инвестиција у биљну органску производњу пољопривредног газдинства:

Сектор

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

Органаска биљна производња

201.3.2.

Контрола и сертификација (Трошкови контроле и сертификације)

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна у оквиру мере инвестиције у органску пољопривредну производњу пољопривредних газдинстава, додељују се у износу  100 % од  износа прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а (износ подстицајних средстава не сме да прелази максимално утврђени износ).

Износ подршке, као и минимални и максимални износ подстицаја дефинисани су по шифрама инвестиције:

  • За инвестиције 201.3.2. максимални износ подстицаја је 100% од вредности инвестиције без пдв-а и то до 5000,00 динара по кориснику.

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА

Право на доделу подстицаја може остварити:

  1. физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства

Документи:
Датум-3130среда, 07 септембар 2022 13:49
Величина Документа-3130 69.68 KB
Преузми-3130 248