ЈАВНИ ПОЗИВ ФИЗИЧКА ИМОВИНА

На основу члана 38. Статута oпштине Мионица („Службени гласник СО Мионица“, бр. 6/19) , Одлуке о буџету Општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 19/21) и Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 7/2022),  Општинско веће Општине Мионица р а с п и с у ј е :

ГРБ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2022. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Предмет јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Мионица, кроз реализацију ове мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2022. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавним позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, минимални и максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

 

Укупна средства која ће бити додељена по Jавном позиву износе 7.500.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Мионица за 2022. годину и намењена су за подстицаје следећих инвестиција у физичку имовину пољопривредног газдинства:

Сектор

Шифра инвестиције

Мере подршке/инвестиција

Прихватљиви трошкови

Сектор млеко

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење

и напајање животиња ( млинови и блендери/мешалице за

припрему сточне хране, опрема и дозатори за

концентровану сточну храну, екстратори, транспортери,

микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну, машине за припрему кабасте сточне хране)

Тракторске косачице, превртачи и

сакупљачи сена

Сектор

 месо

101.2.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење

и напајање животиња ( млинови и блендери/мешалице за

припрему сточне хране, опрема и дозатори за

концентровану сточну храну, екстратори, транспортери,

микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну, машине за припрему кабасте сточне хране)

Тракторске косачице, превртачи и

сакупљачи сена

Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.4.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање ) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

Саднице воћа ( коштичаво, јабучасто и

јагодичасто воће воћних сорти малине,

купине и јагоде )

101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

Набавка пластеника-комплетни

пластеници

101.4.20.

Машине за допунску обраду земљишта

Набавка мотокултиватора

Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др)

101.5.1.

Машине за примарну обраду земљишта

Набавка плугова и тањирача

 

101.5.2.

Машине за допунску обраду земљишта

Тракторске фрезе и тарупи

101.5.3.

Машине за ђубрење земљишта

Растурачи минералног ђубрива

101.5.6.

Машине за заштиту биља

Тракторске прскалице и атомизери

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна у оквиру мере инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, додељују се у  износу од 60 до 70% износа прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а, у зависности од прихватљиве мере подршке/инвестиције (износ подстицајних средстава не сме да прелази максимално утврђени износ).

Износ подшке, као и минимални и максимални износ подстицаја дефинисани су по секторима/инвестицијама:

  • Сектор млеко: износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
  • Сектор месо: износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
  • Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће: за инвестиције 101.4.1. набавку садница воћа ( коштичаво, јабучасто и јагодичасто воће воћних сорти малине,купине и јагоде ) износ подршке је 70 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 120.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику. За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
  • Сектор остали усеви (житарице, индустриско, ароматично и зачинско биље и др.) : за инвестиције 101.5.3. растурачи минералног ђубрива износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику. За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 150.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА

 

Право на доделу подстицаја може остварити:

  1. физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

Документи:
Датум-3131среда, 07 септембар 2022 13:49
Величина Документа-3131 78.04 KB
Преузми-3131 211