ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Untitled 1

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и  105/2014,104/2016   и  108/2016,113/2017,  95/2018  и  153/2020),члана  19.  став  1.  Уредбе  о  условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и  и поступцима јавногнадметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/2018 ) Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-11/2022 од 16.септембра 2022. године  и  Одлуке   о  измени  Одлукe  о  покретању  поступка  отуђења  непокретности  у  јавној  својини општине Мионица 464-16/2022 од 03.октобра 2022. године Општинско веће општине Мионица објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  У

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет  отуђења  су  непокретности  у  јавној  својини  Општине  Мионица  уписане  у  ЛН број  59  КО

Мионица варош, са обимом удела 1/1и то:

 

1. Стан број 14, корисне површине 55.95m2+ лођа 3.06m2, други спрат, у стамбеној згради у Мионици , у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр.  139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена24.219,56 евра,  обрачуната  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате; износ депозита 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

2. Стан број 17, корисне површине 38.29m2+ лођа 3.38m2, трећи спрат, у стамбеној згради у Мионици , у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр.  139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена17.102,68 евра,  обрачунатау динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита 50 % од почетне цене,  у динарској противвредности по званичном

средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

3.  Стан број 21,  корисне површине 37m2, поткровље,  у стамбеној  згради у Мионици ,  у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр. 139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена 15.185,96 евра обрачуната  у динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за  непокретност под  тачкм 1. 2 I 3 која  су предмет отуђења  износи 1 000,00 евра.

Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произaћи из овог правног посла падају на терет купца.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и  потпуне  пријаве,  уз  пријаву  доставе  оригинал  доказа  о  уплати  депозита  и  приступе  јавном надметању.Уколико  подносилац  благовремене  и  потпуне  пријаве  не  приступи  јавном  надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и нема право на повраћај депозита.

Депозит  се уплаћује на рачун број  840-811151843-89 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине,по моделу 97, са позивом на број 85 069, сврха уплате депозит.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од 10 дана од дана доношења одлуке о отуђењу.

Пријаве се достављају за  сваку непокретност посебно, а једно лице може доставити пријаве за  више непокретности, с тим да свака пријава мора бити потпуна и уз сваку се мора доставити оригинал доказа о уплати депозита за предметну непокретност.

Пријава која се доставља обавезно садржи:

1.за  физичка  лица:  име  и презиме,  адресу,  број  личне карте,  јединствени матични број  грађана,  број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже оверену  копију  извода из  регистра  привредних  субјеката  или  потврде да  је  предузетник  уписан  у одговарајући регистар,

2.за правна лица:  назив и седиште,  оверену копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката,  копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења  о додељеном пореском идентификационом броју -  ПИБ,  име  и презиме  лица овлашћеног за заступање (директор) и његов потпис. Све копије морају бити оверене од стране надлежног органа.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник,  пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Учесник уз пријаву мора да достави оргинал доказ о уплати депозита, изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и изјаву о губитку права на враћање депозита (  нацрти изјава саставни су  део Огласне документације,  а могу се  преузети са сајта Општине).  Учесник уз пријаву мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита,  у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач.

Пријаве се подносе преко писарнице Општинске управе Мионица или  препорученом поштом на адресу:

Општинска управа општине Мионица, Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

Дан предаје пошти,  сматра се као дан предаје Oпштинској управи,  под условом да пошиљка стигне у Општинску управу до дана јавног надметања.

Пријаве се подносе  у затвореној коверти са  назнаком „Пријава за прибављање  непокретности под редним бројем _______-НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење пријава је до 21.10.2022. године ,до 15,00  часова.

Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 24.10.2022.године у сали Скупштине општине Мионица, са почетком у 11 ,00 часова.

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту