ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Untitled 1

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016  и 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020),члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и  и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/2018 ) Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-11/2022 од 16.септембра 2022. године и Одлуке  о измени Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-16/2022 од 03.октобра 2022. године Општинско веће општине Мионица објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења je непокретностиу јавној својини Општине Мионица уписанa у ЛН број 59 КО Мионица варош, са обимом удела 1/1 и то:

1.Складиште, корисне површине 340m2, приземље, и катастарска парцела 326/1 у КО Мионица варош, грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим објектима и земљиште уз зграду и други објекат, укупне површине 4835м2, на којој је објекат изграђен. Почетна цена износи 63.497,00 евра обрачуната у динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита је 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за  непокретност под  тачкм 1.  која  је предмет отуђења  износи 3 000,00 евра.

НАПОМЕНА: На предметној непокретности постоји Забележба спора(службеност пролаза) у бази Катастра непокретности Републичког геодетског завода.

Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произaћи из овог правног посла падају на терет купца.

 

 

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и потпуне пријаве, уз пријаву доставе оригинал доказа о уплати депозита и приступе јавном надметању.Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и нема право на повраћај депозита.

Депозит се уплаћује на рачун број 840-811151843-89 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине, по моделу 97, са позивом на број 85 069, сврха уплате депозит.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од 10 дана од дана доношења одлуке о отуђењу.

Пријава која се доставља обавезно садржи:

  • за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже оверену копију извода из регистра привредних субјеката или потврде да је предузетник уписан у одговарајући регистар ,
  • за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) и његов потпис. Све копије морају бити оверене од стране надлежног органа.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Учесник уз пријаву мора да достави оргинал доказ о уплати депозита, изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и изјаву о губитку права на враћање депозита ( нацрти изјава саставни су  део Огласне документације, а могу се преузети са сајта Општине). Учесник уз пријаву мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач.

Пријаве се подносе преко писарнице Општинске управе Мионица или  препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Мионица, Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

Пријаве упућене поштом морају да пристигну закључно са 14.11.2022.године до 15 часова.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава за прибављање непокретности под редним бројем _______-НЕ ОТВАРАТИ“ .

Рок за подношење пријава је до 14.11.2022. године ,до 15,00  часова.

Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 15.11.2022.године у сали Скупштине општине Мионица , са почетком у 11 ,00 часова.

Заинтересовани понуђач може извршити увид у документацију у погледу непокретности која је предмет отуђења  сваког радног дана у периоду од 11-14 часова у канцеларији Општинске управе број 17, као и да разгледају непокретност у  периоду 10-14 часова све до дана одржавања јавног надметања  уз претходну најаву. Контакт особа за сва обавештења је Предраг Живковић бр.тел. 062 276 670.

Општина неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу да учествују у јавном надметању, а такве пријаве се одбацују.

III  ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Непокретност се отуђује учеснику у поступку јавног надметања који понуди највишу купопродајну цену. Плаћање купопродајне цене најповољнији понуђач је у обавези да изврши одједном, у року од 8 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Уколико понуђач који је понудио највишу купопродајну цену, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје.

Поступак јавног надметања ће се спровести ако је пристигла најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако понуђач прихвати почетну цену као купопродајну.Уколико је не прихвати, исти губи право на повраћај депозита.

Учесник који понуди највиши износ цене потписује изјаву о висини понуђене цене. Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.

Уколико учесник који понуди највиши износ цене, не закључи купопродајни уговор и не уплати цену у року од 8 дана од дана закључења уговора, губи право на повраћај депозита.

Оглас ће бити објављен на званичном сајту општине Мионица, огласној табли Општинске управе и  дневним новинама “Политика“.

Документи:
Pravila JN -pdf-1
Датум-3178среда, 09 новембар 2022 14:54
Величина Документа-3178 415.11 KB
Преузми-3178 194
Датум-3176среда, 02 новембар 2022 15:49
Величина Документа-3176 231.21 KB
Преузми-3176 215
Датум-3175среда, 02 новембар 2022 15:49
Величина Документа-3175 227.26 KB
Преузми-3175 210
Датум-3174среда, 02 новембар 2022 15:49
Величина Документа-3174 123 KB
Преузми-3174 208
Датум-3173среда, 02 новембар 2022 15:49
Величина Документа-3173 92.51 KB
Преузми-3173 206