ОГЛАС: Јавно надметање за трогодишњи закуп угоститељског објекта на базенима Спортског центра Мионица

            На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016  и 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020),члана 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и  и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/2018 ) Одлукe о давању у закуп угоститељског објекта на базенима Спортског центра Мионица 464-8/2023 од 19.априла 2023. године Општинско веће општине Мионица објављује

Untitled 1

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА  ДАВАЊЕ У ЗАКУП УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА БАЗЕНИМА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА МИОНИЦА НА ВРЕМЕНСКИ  ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

I. ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП:

1. Ресторан са магацином и терасом величине 200 м²;

2. Кухиња са магацином 50 м²;

3. Помоћна кухиња 8 м²;

4. Ресторанска опрема: Еспресо апарат, ледомат, миксета и звучници;

5. Баштенска опрема: Сто 4 комад, стoлице 16, столице

6. Кухињска опрема: Микроталасна, фритеза, палачинкарница, тостер, електрични роштиљ;

Угоститељски објекат са опремом  издаје се на период од 3 године.

Почетна цена закупа  угоститељског објекта са опремом је 600.000,00 динара .

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за  давање у закуп угоститељског објекта са опремом износи 30. 000,00 динара.

Непокретности се  издају у закуп у  „виђеном“ стању, без права  на накнадне рекламације.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа по овом огласу имају сва  правна лица и предузетници са најмање 3 године искуства из области угоститељске делатности, који доставе благовремене и потпуне пријаве, уз пријаву доставе оригинал доказа о уплати депозита и приступе јавном надметању.Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и нема право на повраћај депозита.

Депозит се уплаћује на рачун број 840-742152843-59 Приходи од давање у закуп у корист нивоа општине, по моделу 97, са позивом на број 85 069, сврха уплате депозит.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од 10 дана од дана одржавања  јавног надметања.

Пријава која се доставља обавезно садржи:

  1. за предузетника : име и презиме, назив и седиште, оверена копија извода из регистра привредних субјеката или потврде да је предузетник уписан у одговарајући регистар , копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун
  2. за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) и његов потпис.

Све копије морају бити оверене од стране надлежног органа.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Учесник уз пријаву мора да достави оргинал доказ о уплати депозита, изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и изјаву о губитку права на враћање депозита . Учесник уз пријаву мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач.

Пријаве се подносе преко писарнице Општинске управе Мионица или  препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Мионица, Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

Дан предаје пошти, сматра се као дан предаје Oпштинској управи, под условом да пошиљка стигне у Општинску управу до дана јавног надметања.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава за јавну лицитацију за издавање у закуп непокретности-НЕ ОТВАРАТИ“ .

Рок за подношење пријава је до 27.04.2023. године ,до 15,00  часова.

Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 28.04.2023.године у сали Скупштине општине Мионица , са почетком у 11 ,00 часова.

 Контакт особа за сва обавештења је Горан Рангелов бр.тел. 062 217493.

Општина неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу да учествују у јавном надметању, а такве пријаве се одбацују.

III  ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Непокретност се издају у закуп учеснику у поступку јавног надметања који понуди највишу закупнину. Плаћање закупнине најповољнији понуђач је у обавези да 50 % годишње закупнине уплати на дан закључења уговора , а остатак у 2 једнаке месечне рате и то у јулу и августу текуће године. За наредне две закупа , 50 % од утврђене цене закупнине уплаћује се 15. јуна за текућу годину, а остатак у 2 једнаке месечне рате и то у јулу и августу текуће  године.

Уколико понуђач који је понудио највишу закупнину, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од закупа.

Поступак јавног надметања ће се спровести ако је пристигла најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако понуђач прихвати почетну цену као закупнину.Уколико је не прихвати, исти губи право на повраћај депозита.

 Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о закупу и исти се урачунава у закупнину.

Уколико учесник који понуди највиши износ цене, не закључи уговор о закупу и не уплати 50 % закупнине на дан закључења уговора , губи право на повраћај депозита.

Оглас ће бити објављен на званичном сајту општине Мионица, огласној табли Општинске управе и  недељном листу “Напред“.

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту