ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПOМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

Untitled 1

На оснону члана 4. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) између Комесаријата за избеглице и миграције и општине Мионица (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем rексту: Комесаријат) под бројем  9-9/485 од 19.06.2023. године, а     код Општине под бр. 553-176 од 19.06.2023. године, Комисија за избор породица избеглица настањених на подручју општине Мионица, за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), (у даљем тексту тексту: Комисија), дана 26.07.2023. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника пoмоћи за решавање стамбених потреба избеглица, доделом помоћи кроз куповину 1 сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба

избеглица кроз куповину  1 (једне) сеоске куће са окућницом тј. одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за лица која имају пријављено пребивалиште на територији Општине.

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 1.950.000,00 динара.

Износ за куповину сеоске куће cа окућницом, односно одговарајуће непокретности одобрава се у максималном износу до l.700.000,00 динара, док се једнократна помоћ у грађевинском и друтом материјалу и опреми одобрава у максималном износу до 250.000,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми може додатно да учествује  сопственим  средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% износа из става 2. овог члана.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајнецене, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.700.000,00 динара, пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности прелази износ од 2.550.000,00 динара, пријава се одбија.

Потребна документација

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац Пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
 3. Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 5. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису обновили, отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности. Наводи из изјаве биће предмет провере од стране Комисије;
 6. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
  • за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника и
  • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
 7. Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставитили личну изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања нити друге повремене или привремене приходе;
  • Уколико подносилац пријаве или члан породичног домаћинства остварују повремене или привремене приходе, потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа о висини повремених и привремених нето прихода.
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда

 • надлежне службе; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, земљи порекла и/или другој држави;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки

7. овог става (докази о приходима);

 1. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 2. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежнe комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 3. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.)
  • Лекарски налаз не старији од годину дана;
 4. За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 5. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 6. Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
 7. Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;
 8. Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од месец дана у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:
  • непокретност која је преузета из земљишних књига или
  • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
  • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или

               - непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

 1. Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
 1. Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Предлога листе, а на позив Комисије, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен;
 2. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;
 3. Фотокопију личне карте (обе стране) продавца сеоске куће, односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом.
 4. Изјаву да су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства сагласни да Комисија, за потребе поступка, може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. Наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника, а потписују је подносилац захтева и сви пунолетни чланови породичног домаћинства, док за малолетне чланове домаћинства изјаву потписују родитељ, односно старатељ.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Подношење пријаве

Заинтересована лица подносе пријаву на Јавни позив са потребном документацијом Комисији за избор корисника најкасније у року од 30 дана од дана објављивања.

Јавни позив отворен је од 26.07.2023. године до 26.08.2023. године.

Пријава са потребном документацијом  подноси се лично или поштом, у затвореној коверти, на адресу:

Општина Мионица

 Комисија за избор породица избеглих лица са подручја општине Мионица, за помоћ у решавању стамбених питања

Војводе Живојина Мишића 30

12 242 Мионица

 

са назнаком „за избор породица избеглих лица за помоћ у решавању стамбених потреба кроз куповину сеоске куће и др.“

Ближа  обавештења се могу добити на телефон 014/3422-020, на званичном сајту Општине Мионица: www.mionica.rs, као и лично код Повереника за избеглице  и миграције.