ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

Untitled 1

На основу члана 38. Статута oпштине Мионица („Службени гласник СО Мионица“, бр. 6/19) , Одлуке о буџету Општине Мионица за 2023. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 17/2022) и Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2023. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 3/2023),  Општинско веће Општине Мионица р а с п и с у ј е :

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2023. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у органску производњу пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2023. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Мионица, кроз реализацију ове мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2023. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавним позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, минимални и максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Укупна средства која ће бити додељена по Jавном позиву износе 500.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Мионица за 2023. годину и намењена су за подстицаје следећих инвестиција у биљну органску производњу пољопривредног газдинства:

Сектор

 Шифра инвестиције 

Назив инвестиције

Органаска биљна производња

201.3.2.

Контрола и сертификација (Трошкови контроле и сертификације) 

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна у оквиру мере инвестиције у органску пољопривредну производњу пољопривредних газдинстава, додељују се у износу  100 % од  износа прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а (износ подстицајних средстава не сме да прелази максимално утврђени износ).

Износ подршке, као и минимални и максимални износ подстицаја дефинисани су по шифрама инвестиције:

 • За инвестиције 201.3.2. максимални износ подстицаја је 100% од вредности инвестиције без пдв-а и то до 5000,00 динара по кориснику.
 • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Подносилац захтева доставља следећа документа:

  1. захтев за остваривање права за доделу подстицајних средстава, читко попуњен и потписан, на обрасцу који је објављен на интернет страници општине Мионица, а може се преузети и у писарници Општинске управе општине Мионица на шалтеру број 1, сваког радног дана од 730 до 1530 сати. У захтеву је потребно навести све тражене податке;
  2. изјава потписана, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да нису у години у којој се расписује Јавни позив додељена средства за исте намене, од стране државних органа, органа аутономне покрајине и органа општине Мионица и да није аплицирао за ова средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или ЈЛС (доставља се на обрасцу који је објављен на интернет страници општине Мионица, а може се преузети и у писарници Општинске управе општине Мионица на шалтеру број 1, сваког радног дана од 730 до 1530 сати);
  3. фотокопију личне карте (важеће у тренутку предаје) подносиоца захтева или важећа очитана лична карта уколико је са чипом;
  4. оригинал Потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 202 годину;
  5. уговор или оверена фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или уговора о давању пољопривредног земљишта на коришћење/објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет Јавног позива, с тим што је потребно да је до истека уговора о закупу или уговора о давању на коришћење преостало најмање 5 година од момента подношења захтева;
  6. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури за 202 годину;
  7. предмет инвестиције реализован у периоду од 01.01.2023. године до 30.10.2023. године на парцелама које су уписане у регистар;
  8. корисник мора да достави доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које мора бити извршено у периоду од 01.01.2023. године до 30.10.2023. години до дана подношења захтева, и то:

         -   оригинал  рачун  потписан и издат од стране добављача, у динарском     износу, са исказаним ПДВ-ом (уколико добављач није у систему ПДВ-а, у обавезије да у  рачуну, наведе члан закона по којем је ослобођен обавеза плаћања ПДВ-а);

  • отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
  • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак. Фискални исечак са назнаком “чек“неће се узимати у разматрање, без овереног извода из банке;
  1. оригинал или оверену фотокопију потврде о регулисаним пореским обавезама, издата од надлежне организационе јединице Oпштинске управе општине Мионица да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старије од 30 дана од дана подношења пријаве;
  2. потврду о извршеној хемијској анализи земљишта за парцелу на којој се обавља органска производња, из ове или предходне године;
  3. закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном контролном организацијом, који важи за годину у којој подноси захтев за коришћење подстицаја;
  4. фотокопију броја наменског рачуна код банке за регистровано пољопривредно газдинство;

  Комисија за доделу подстицајних средстава задржава право да поред наведене документације затражи од подносиоца захтева да достави и додатну документацију и доказе релевантне за одлучивање, а може тражити и увиђајем на лицу места да утврди чињенично стање на терену.

  Приликом разматрања поднетих захтева за остваривање права на подстицаје, неће се признавати инвестиције пре 01.01.2023. године, што мора бити документовано рачунима, отпремницама, изводима из банке и другим доказима, који носе датум након 01.01.2023.године.

  Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје може поднети само 1 захтев за остваривање права на подстицаја из Јавног позива.

  Сва документа која се достављају уз захтев у складу са Јавним позивом морају да гласе на подносиоца (носиоца комерцијалног пољопривредног газдинства) захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Захтев и приложена документа се не враћају подносиоцу.

  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА

  Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са Јавним позивом са прописаном документацијом доставља непосредно на писарници Општинске управе општине Мионица или путем поште на адресу:

 • “Општина Мионица Ул. Војводе Мишића бр. 30; 14242 Мионица”, у затвореној  коверти са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

  Коверта мора садржати назнаку: Захтев за остваривање права на доделу подстицаја у складу са Јавним позивом за доделу подстицајних средстава за органску производњу пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2023. години

  Информације неопходне за учешће на Јавном позиву могу се добити на телефон 014/3421-017 (контакт особе су: Небојша Ђукић, Милан Петровић и Милош Бељић)

  Захтеви послати на било који други начин, факсом, електронском поштом и др. или на погрешну адресу неће бити разматране.

  Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у складу са Јавним позивом и тараје од момента објаве Јавног позива до 30.10.2023. године. Захтев се подноси непосредно на писарници Општинске управе општине Мионица, или путем поште.

 • Није могуће накнадно употпунити документа која недостају, а која су наведена у Јавном позиву, након истека рока за подношење захтева.