ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЛАГАЊЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Untitled 1

 

На основу члана 38. Статута oпштине Мионица („Службени гласник СО Мионица“, бр. 6/19) , Одлуке о буџету Општине Мионица за 2023. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 17/2022) и Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2023. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 3/2023),  Општинско веће Општине Мионица р а с п и с у ј е :

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2023. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2023. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Мионица, кроз реализацију ове мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2023. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавним позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, минимални и максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Укупна средства која ће бити додељена по Jавном позиву износе 7.500.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Мионица за 2023. годину и намењена су за подстицаје следећих инвестиција у физичку имовину пољопривредног газдинства:

Сектор

Шифра инвестиције

Мере подршке/инвестиција

Прихватљиви трошкови

Сектор млеко

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење

и напајање животиња ( млинови и блендери/мешалице за

припрему сточне хране, опрема и дозатори за

концентровану сточну храну, екстратори, транспортери,

микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну, машине за припрему кабасте сточне хране)

Тракторске косачице, превртачи и

сакупљачи сена

Сектор

месо

101.2.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење

и напајање животиња ( млинови и блендери/мешалице за

припрему сточне хране, опрема и дозатори за

концентровану сточну храну, екстратори, транспортери,

микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну, машине за припрему кабасте сточне хране)

Тракторске косачице, превртачи и

сакупљачи сена

Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.4.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање ) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

Саднице воћа ( коштичаво, јабучасто и

јагодичасто воће воћних сорти малине,

купине и јагоде )

101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

Набавка пластеника-комплетни

пластеници

101.4.20.

Машине за допунску обраду земљишта

Набавка мотокултиватора

Сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др)

101.5.1.

Машине за примарну обраду земљишта

Набавка плугова и тањирача

 

101.5.2.

Машине за допунску обраду земљишта

Тракторске фрезе и тарупи

101.5.3.

Машине за ђубрење земљишта

Растурачи минералног ђубрива

101.5.6.

Машине за заштиту биља

Тракторске прскалице и атомизери

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна у оквиру мере инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, додељују се у износу од 60 до 70% износа прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а, у зависности од прихватљиве мере подршке/инвестиције (износ подстицајних средстава не сме да прелази максимално утврђени износ).

Износ подшке, као и минимални и максимални износ подстицаја дефинисани су по секторима/инвестицијама:

 • Сектор млеко: износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 180.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
 • Сектор месо: износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 180.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
 • Сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће: за инвестиције 101.4.1. набавку садница воћа ( коштичаво, јабучасто и јагодичасто воће воћних сорти малине,купине и јагоде ) износ подршке је 70 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 120.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику. За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 180.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
 • Сектор остали усеви (житарице, индустриско, ароматично и зачинско биље и др.) : за инвестиције 101.5.3. растурачи минералног ђубрива износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 180.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику. За остале инвестиције у оквиру овог сектора износ подршке је 60 %, минимална вредност инвестиције мора да буде 50.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, максимални износ подстицаја 180.000,00 динара без урачунате вредности ПДВ-а, по кориснику.
 • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Подносилац захтева доставља следећа документа:

  1. захтев за остваривање права за доделу подстицајних средстава, читко попуњен и потписан, на обрасцу који је објављен на интернет страници општине Мионица, а може се преузети и у писарници Општинске управе општине Мионица на шалтеру број 1, сваког радног дана од 730 до 1530 сати. У захтеву је потребно навести све тражене податке;
  2. изјава потписана, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да нису у години у којој се расписује Јавни позив додељена средства за исте намене, од стране државних органа, органа аутономне покрајине и органа општине Мионица и да није аплицирао за ова средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или ЈЛС (доставља се на обрасцу који је објављен на интернет страници општине Мионица, а може се преузети и у писарници Општинске управе општине Мионица на шалтеру број 1, сваког радног дана од 730 до 1530 сати);
  3. фотокопију личне карте (важеће у тренутку предаје) подносиоца захтева или важећа очитана лична карта уколико је са чипом;
  4. оригинал потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 202 годину;
  5. уговор или оверена фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта, или уговор о давању пољопривредног земљишта на коришћење/објекта у којем се реализује инвестиција која је предмет Јавног позива, с тим што је потребно да је до истека уговора о закупу преостало најмање 5 година од момента подношења захтева, уколико подносилац захтева није власник;
  6. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури и структури сточног фонда за 202 годину;
  7. предмет инвестиције реализован у периоду од 01.01.2023. године до 30.10.2023. године, изузев за набавку садница воћа да је предмет инвестиције реализован од 15.10.2022. године до 30.10.2023. године;
  8. корисник мора да достави доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које мора бити извршено у периоду од 01.01.2023. године до 30.10.2023. године, изузев за набавку садница воћа доказ о извршеном плаћању и набавци предмета субвенције, које мора бити извршено у периоду од 15.10.2022. године до 30.10.2023. године до дана подношења захтева, и то:
  • оригинал рачун потписан и издат од стране добављача, у динарском износу, са исказаним ПДВ-ом (уколико добављач није у систему ПДВ-а, у обавезије да у  рачуну, наведе члан закона по којем је ослобођен обавеза плаћања ПДВ-а);
  • отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
  • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак. Фискални исечак са назнаком “чек“неће се узимати у разматрање;
  • гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа;
  1. оригинал или оверену фотокопију потврде о регулисаним пореским обавезама, издата од надлежне организационе јединице Општинске управе општине Мионица да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старије од 30 дана од дана подношења пријаве;
  2. извод из ветеринарске базе података о евиденцији животиња које се налазе на газдинству не старије од 30 дана од дана подношења пријаве;
  3. фотокопију броја наменског рачуна код банке за регистровано пољопривредно газдинство;
  4. за инвестиције 14.1. набавку садница воћа доставља уверење о здраственој исправности садница односно сертификат издат од стране  добављача, као и потврду о извршеној хемијској анализи земљишта за парцелу на којој се спроводи инвестиција, из ове или предходне године;

  Комисија за доделу подстицајних средстава задржава право да поред наведене документације затражи од подносиоца захтева да достави и додатну документацију и доказе релевантне за одлучивање, а може и увиђајем на лицу места да утврди чињенично стање на терену.

  Приликом разматрања поднетих захтева за остваривање права на подстицаје, неће се признавати инвестиције пре 01.01.2023. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке и другим доказима, који носе датум након 01.01.2023.године. Такође приликом разматрања поднетих захтева за остваривање права на подстицаје за набавку садница воћа, неће се признавати инвестиције пре 15.10.2022. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке и другим доказима, који носе датум након 15.10.2022.године.

  Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје може поднети 1 захтев/а за остваривање права на подстицаје из Јавног позива, а укупан износ подстицаја који корисник може да оствари из Јавног позива у једној календарској години је 180.000,00 динара.

  Сва документа која се достављају уз захтев у складу са Јавним позивом морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Захтев и приложена документа се не враћају подносиоцу.

  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

  Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са Јавним позивом са прописаном документацијом доставља непосредно на писарници Општинске управе општине Мионица или путем поште, на адресу “Општина Мионица Ул. Војводе Мишића бр. 30; 14242 Мионица” у затвореној  коверти са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

  Коверта мора садржати назнаку: Захтев за остваривање права на доделу подстицаја у складу са Јавним позивом за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2023. години

  Информације неопходне за учешће на Јавном позиву могу се добити на телефон 014/3421-017 (контакт особе су: Небојша Ђукић, Милан Петровић и Милош Бељић)

  Захтеви послати на било који други начин, факсом, електронском поштом и др. или на погрешну адресу неће бити разматране.

  Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у складу са Јавним позивом и тараје од момента објаве Јавног позива до 30.10.2023. године. Захтев се подноси непосредно на писарници Општинске управе општине Мионица, или путем поште.

  Није могуће накнадно употпунити документа која недостају, а која су наведена у Јавном позиву, након истека рока за подношење захтева.