СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2018. ГОДИНИ

 

icon 512

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог Јавног позива/Конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Општине Мионица у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Мионица, а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи.

 Одлука о расписивању конкурса

Обрасци за пријаву

Решење о именовању стручне комисије

Извештај и предлог ранг листе

Обавештење

Решење о додели средстава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ПОПЛАВЕ И ГРАДА

Одлуком о проглашењу елементарне непогоде (''Службени гласник РС'', бр. 48/18) коју је Влада донела на седници од 21. јуна 2018. године, проглашена је за елементарну непогодну поплава и град који су у мају и јуну 2018. године захватили део територије Републике Србије, а између осталих и општину Мионица.

Канцеларија за управљање јавним улагањима својим Обавештењем број 217-03-72/1-2018-01 од 28.06.2018. године обавестила јединице локалне самоуправе обухваћене Одлуком о проглашењу елементарне непогоде сходно Закону о обнови након елементарне и друге непогоде без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од проглашења престанка елементарне и друге непогоде, позове грађане да пријаве насталу птету у року који не може бити краћи од 15 ни дужи од 60 дана од дана објављивања позива.

ПОСТУПАК ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ПОКРЕЋЕ СЕ ПРИЈАВОМ ШТЕТЕ.
У вези са тим општина Мионица расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ПОПЛАВЕ И ГРАДА

 

Позивају се грађани Општине Мионица који су имали штету насталу услед дејства елементарне непогоде поплаве и града које су у мају и јуну 2018. године захватиле територију општине Мионица да пријаве оштећења на породично-стамбеним објектима у року од 30 дана од дана објављивања позива за пријаву штете.

Изузетно, у случају спречености, пријава штете се може извршити у року од 15 дана од дана престанка спречености, а најкасније у року од 6 месеци од дана објављивања позива.
Поступак којим се утврђује право на промоћ се води у складу са одредбама којим се уређује општи управни поступак, уколико Законом није другачије одређено.
Општина Мионица ће без одлагања образовати потребан број комисија које врше процену штете насталу након елементарне и друге непогоде на стварима грађана у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода (''Службени лист СФРЈ'', бр. 27/87).

Канцеларија за управљање јавним улагањима врши верификацију процене штете које су извршиле стручне комисије.
По пријави штете, извршено утврђивање, процени и верификацији штете Општинска управа Мионица ће наставити поступак за утврђивање права на државну помоћ, позивом странци да се изјасни о верификованом записнику о процени штете и другим релевантним околностима од значаја за утвђивање права на државну помоћ. Уколико се странка која је уредно позвана не одазове позиву, а не оправда свој изостанак, сматраће се да је сагласна са верификованим записником.

Првостепено решење о праву на помоћ доноси Општинска управа Мионица и доставља га подносиоцу захтева.
Првостепено решење о праву на помоћ Општинска управа Мионица доставља и Канцеларији за управљање јавним улагањима, као и органу надлежном за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије односно Државном правобранилаштву.

ОПШТИНА МИОНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

На основу члана 10. став 1. Правилника о раду Комисије и Уговорa о сарадњи, бр. 553-128/18 од 23.05.2018. године ( 9-9/613 од 24.05.2018. године ), Комисија за избор породица интерно расељених лица док су у расељеништву на територији општине Мионица, за доделу помоћи помоћи за економско оснаживање кроз доходовне активности објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за доделу помоћи за економско оснаживање

интерно расељених лица док су у расељеништву

настањених на територији општине Мионица,

кроз доходовне активности

 

Комисија за избор породица интерно расељених лица док су у расељениоштву на територији општине Мионица, за доделу помоћи за економско оснаживање кроз доходовне активности додељује средстава у укупном износу од РСД 1.000.000,00 (једанмилиондинара), намењена за економско оснаживање породица кроз доходовне активности.    

Помоћ може бити додељена породицама интерно расељених лица, којe имају боравиште, односно пребивалиште на територији Општине Мионица а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, кроз доходовне активности и којe испуњавају прописане услове за избор корисника.

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности, у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара) по породичном домаћинству корисника.

Образац пријаве на јавни позив, изјаве, као и остале информације, могу се добити у згради Општине Мионица код Повереника за избеглице и миграције, или преузети са званичне интернет странице Општине Мионица (http://www.mionica.rs/).

Додатне информације можете добити позивом на број 014/34 22 020 лок. 127 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Документација се доставља у писарницу Општине Мионица или путем поште на адресу: Општина Мионица - Комисија за избор корисника, Војводе Мишића 30, 14 242 Мионица, уз назнаку ''Пријава на Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица, кроз доходовне активности'' – НЕ ОТВАРАТИ.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду

ОД 08. јуна до 22. јуна 2018. године

( последњи дан рока је 22. јун )

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПОРОДИЦА ИРЛ ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА, ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, расписан је Конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години на територији општине Мионица . Текст Конкурса и образац за пријаву можете преузети овде.