ОГЛАС

Општина Мионица на основу Одлуке Општинског већа Општине Мионица број 06-16/2021 од 28.05.2021. године, р а с п и с у ј е

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА , ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА, УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА БАЗЕНИМАСЦ ''МИОНИЦА'' ПРИБАРЕ СЕЛО МИОНИЦА

Предмет закупа на временски период од једне године је:
1. Ресторан са магацином и терасом величине 200 м²;
2. Кухиња са магацином 50 м²;
3. Помоћна кухиња 8 м²;
4. Ресторанска опрема: Еспресо апарат, дубећи фриждер 5 ком, ледомат, миксета и звучници;
5. Баштенска опрема: Сто 21 комад, стoлице 64, столице помоћне 15 комада,
6. Кухињска опрема: Микроталасна, фритеза, палачинкарница, тостер, електрични роштиљ;
Право пријаве за закуп угоститељског објекта имају сва правна лица и предузетници са најмање 5 година искуства из области угоститељске делатности.

За време трајања закупа закупац је дужан да са угоститељским објектом и опремом поступа са пажњом доброг домаћина.

Почетна цена закупа угоститељског објекта са опремом 500.000,00 динара, за једну години закупа.

Од утврђене цене закупнине 50% закупац је дужан да уплати на дан закључења Уговора за прву годину закупа, а остатак у две једнаке месечне рате.

Трошкове електричне енергије и комуналних услуга за време трајања закупа сноси закупац.

Писане пријаве достављају се на адресу Општина Мионица, 14242 Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, са назнаком ''за закуп угоститељског објекта''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

Рок за подношење пријаве је 04. јуна 2021. године до 12:00 часова.

Отварање писмених понуда ће се обавити у просторијама Општине Мионица дана 04. јуна 2021. године са почетком у 14:00 часова.

Најповољнији понуђач закључује Уговор о закупу угоститељског објекта даном доношења Одлуке о избору најповољније понуде од стране Општинског већа, а на предлог Комисије.

За информације може се обратити на тел: 014/3421 271; моб: 062/217 493.

ОПШТИНА МИОНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ЈАВНИ УВИД

 

Н А Ц Р Т  П Р О С Т О Р Н ОГ П Л А Н А  П О Д Р У Ч Ј А  П О С Е Б Н Е  Н А М Е Н Е
Р Е Г И О Н А Л Н О Г  К О Л У Б А Р С К О Г  С И С Т Е М А  С Н А Б Д Е В А Њ А  В О Д О М
и
И З В Е Ш Т А Ј  О  С Т Р А Т Е Ш К О Ј  П Р О Ц Е Н И  У Т И Ц А Ј А  
П Р О С Т О Р Н О Г  П Л А Н А  П О Д Р У Ч Ј А  П О С Е Б Н Е  Н А М Е Н Е  Р Е Г И О Н А Л Н О Г
К О Л У Б А Р С К О Г  С И С Т Е М А  С Н А Б Д Е В А Њ А  В О Д О М  Н А  Ж И В О Т Н У
С Р Е Д И Н У

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 26. АПРИЛА ДО 25. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Београда, градске општине Лазаревац, града Ваљева и општина Коцељева, Лајковац, Љиг, Мионица и Уб, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs). Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 25. мајa 2021. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Место, време и начин одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе у обухвату планског документа. Јавност ће благовремено бити обавештена о месту, времену и начину одржавања јавне седнице комисије за јавни увид.

 

Документи:
Датум-2637понедељак, 26 април 2021 08:50
Преузми-2637 739

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

 

Извори и висина средстава и право учешћа у поступку доделе средстава за реализацију Програма локалног економског развоја за 2021. годину

Извори и намена средстава

Средства за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локално економског развоја за 2021. годину обезбеђена су у буџету општине Мионица.

Право на учествовање у поступку доделе средстава

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, односно велики, мали и средњи привредни субјекти и предузетници који имају инвестиционе пројекте и у секторима за које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним овом одлуком.

 

Висина средстава која могу бити додељена

Висина средстава која могу бити додељена одређује се на основу оправданих

трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције.

Укупан износ средстава, која се могу доделити одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета у складу са постојећим прописима који уређују доделу државне помоћи, односно узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи.

Висина средстава која се додељују великим привредним субјектима утврђује се до 50 % оправданих трошкова за почетна улагања, док се за мале привредне субјекте може увећати за највише 20 процентних поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. Повећање висина не односи се на привредне субјекте у сектору транспорта и на велике инвестиционе пројекте у било ком сектору.

Изузетно уколико се ради о субвенцији мање новчане вредности, односно ако се средства додељују за трошкове закупа мање вредности (закупа пословног простора и грађевинског земљишта), средства се могу доделити као de minimis државна помоћ и то тако што се једном привредном субјекту може доделити у висини до 23.000.000,00 динара у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, односно средства се додељују у складу са Програмом локалног економског развоја.

Програмска мера за реализацију програма локалног економског развоја - Привлачење инвеститора, рокови за реализацију, услови и критеријуми за доделу средстава

 

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2021. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА


Предмет овог Конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Општине Мионица у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Мионица, а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи.
Одлуком о буџету општине Мионица за 2021. годину висина буџетских средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из области јавног информисања износи 2.000.000,00 динара опредељених на функцији 830, програм 13, развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004, оставривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, на позицији 114, економска класификација 454-субвенције приватним предузећима.

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја у 2021. години, укупно износи 2.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику Конкурса износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи 1.000.000,00 динара.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

  1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
  2.  правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурс немају:

  1. издавачи који се финансирају из јавних прихода:
  2.  лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта. Пројектима производње медијских садржаја за телевизију, средства ће се додељивати у складу са чланом 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014).

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

Пун текст конкурса и сву пратећу документацију можете пронаћи овде:

 

Датум-2618понедељак, 08 фебруар 2021 12:06
Величина Документа-2618 195.04 KB
Преузми-2618 919

 

Датум-2619среда, 10 фебруар 2021 13:12
Величина Документа-2619 28.96 KB
Преузми-2619 704

 

Датум-2409четвртак, 23 јануар 2020 13:19
Величина Документа-2409 172.5 KB
Преузми-2409 981

Датум-2407четвртак, 23 јануар 2020 13:19
Величина Документа-2407 30.42 KB
Преузми-2407 933

 

Датум-2411четвртак, 23 јануар 2020 13:19
Величина Документа-2411 45.4 KB
Преузми-2411 924

Датум-2630среда, 31 март 2021 17:12
Величина Документа-2630 5.21 MB
Преузми-2630 622

Датум-2631среда, 31 март 2021 17:12
Величина Документа-2631 6.83 MB
Преузми-2631 633