РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

 

Стручна комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2020. години је на седници одржаној 09. новембра 2020. године расписала Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Мионица којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2020. години. Текст Јавног позива и обрасце за пријаву можете преузети овде .

 

ОГЛАШАВАЊЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА

 

grb srbije

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 8/20.

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 20. ЈУЛА ДО
3. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Београда, градске општине Лазаревац, града Ваљева и општина Коцељева, Лајковац, Љиг, Мионица и Уб.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 3. августа 2020. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

 

Датум-2528среда, 22 јул 2020 10:31
Преузми-2528 849

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА ВРШИ ИСПРАВКУ ОГЛАСА

Општинско веће општине Мионица, врши

И С П Р А В К У О Г Л А С А

Врши се исправка јавног огласа за прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица објављеног дана 06.марта 2020.године у дневном листу „Политика“ под бројем 12001909-1 и на интернет страници општине Мионица и то тако што се у тачки 2. и у тексту после тачке 12. врши исправка погрешно уписаног назива плана тако да уместо „Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица „ исправно гласи „Плана детаљне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица“
У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

 

О Г Л А С за прикупљање писаих понуда за о прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица

На основу члана 7.Одлуке о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта(службени гласник општине Мионица бр. 4/2019) и Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица број 464-32/2019 од 18.12.2019. године, Општинско веће општине Мионица, расписује

О Г Л А С
за прикупљање писаих понуда за о прибављање
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица

1. Расписује се јавни оглас за прикупљање писаих понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица, за потребе изградње индустријске зоне у делу насеља Радобић у општини Мионица.
2. Неизграђено грађевинско земљиште које се прибаља треба да се налази у обухвату Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица (''Службени гласник општине Мионица'', бр. 6/2019) и да испуњава следеће карактеристике:
- да се парцеле налазе у границама Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица;
- парцеле које се прибављају могу обухватити и парцеле на чијим деловима је планирана јавна саобраћајна површина , постројење за пречишћавање отпадне воде и канал за одвод воде.
Грађевински комплекс парцела мора имати директан приступ постојећој јавној површини.
3. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача је испуњавање услова из тачке 2. овог огласа и најнижа понуђена цена.
4. Грађевинско земљиште се прибавља по тржишној цени коју утврди надлежни орган пореске управе и понуђена цена не може бити већа од процењене тржишне вредности од стране пореске управе.
У понуди треба навести укупну цену за понуђено земљиште која треба да буде изражена у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противредности по средњем званичном курсу на дан исплате.
5. Право учешћа у поступку прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица имају физичка и правна лица која су власници неизграђеног грађевинског земљишта ближе описног у тачки 2. огласа.
6. Уредна писана понуда треба да садржи:
-за предузетнике и правна лица назив, односно пословно име и седиште, извод из регистра надлежног органа о упису у регистар привредних субјеката, потврду о пореском идентификационом броју, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис, уредно овлашћење лица за заступање и број телефона.
- физичка лица име и презиме, број личне карте, јединствени матични број, адреса становања и број телефона;
- бројеве кат. парцела ( из ЛН) које се воде и њихову укупну површину;
- укупно понуђену цену која мора бити јасна и недвосмислена, изражена у еврима;
- понуда мора бити потписана.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
- Доказ о праву својине на парцелама које су предмет прибављања у јавну својину и које ус уписане у катастар непокретности – лист непокретности.
- Писану изјаву власника грађевинског земљишта – кат. парцела које се нуде да на истим не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као изјаву да уколико се утврди да на непокретности које се нуди пстоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трашку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке.
- Доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности – порез на имовину за грађевинско земиште – кат. парцеле које се нуде.
7. Један понуђач може поднети само једну понуду, а у случају подношења две или више понуда од стране истог понуђача, уредном се сматра она понуда која је прва пристигла.
8. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања огласа у листу ''Политика''.
Oбавештење о објављивању огласа ће бити објављено у листу ''Напред'' , а оглас ће бити објављен у дневном листу ''Политика'' и на званичном сајту општине Мионица.
9. Понуде се могу достављати препоручено поштом или преко писарнице Општинске управе Мионица, у затвореној коверти на којој назначити ''понуда за прибављање непокретности КО Радобић – не отварај'', на адресу Општинска управа Мионица – Одељење за имовинско правне послове, ул. Војводе Мишића бр. 30. Мионица. На задњој страни навести назив и адресу понуђача.
10. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узимати у обзир.
11. Отварање понуда извршиће се 06.04.2020.године у 11 часова у згради Општинске управе Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, Мионица, први спрат – сала Општинског већа општине Мионица.
12. По избору најповољнијег понуђача сви учесници ће бити благовремено обавештени, а са најповољнијем понуђачем биће закључен уговор.
Заинтересована лица могу извршити увид у извод из Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица у згради Општинске управе Мионица ул. Војводе Мишића бр. 30, други спрат, канцеларија број 7, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда, а све детаљније информације везане за прибављање наведеног земљишта могу се добити на телефон 014/3422-119.