Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица

kolaz1

Комисија за избор породица избеглих лица на подручју општине Мионица, за доделу помоћи у грађевинском материјалу, на основу члана 9. Правилника о раду Комисије, у циљу стварања и побољшања услова за становање и живот породица избеглих лица, на територији општине Мионица, дана 10.03.2022. године расписује

Ј А В Н И   П О З И В ( 2. круг)

за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица

на подручју општине Мионица, у циљу стварања односно

побољшања услова становања и живота

Помоћ може бити додељена породичним домаћинствима избеглица, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Мионица, а неопходна им је помоћ за стварање и побољшање услова становања доделом грађевинског материјала које испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника.

            Непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, уписана у катастар непокретности; без терета- у скаду са прописаним условима;

Јавни позив је отворен од 17.03.2022. године до 31.03.2022.године (до 15.30 часова).

            Пријава се подноси у затвореној коверти.

            Информација о прописаним условима, потребној документацији и образац Пријаве могу се добити код Повереника за избеглице и миграције (зграда Општине, 2. спрат, канцеларија бр. 14 ).

Пријава са потребном документацијом подносе се лично или поштом, у затвореној коверти, на адресу:

Општина Мионица

Комисија за доделу помоћи у грађевинском материјалу ИЛ

Војводе Живојина Мишића 30

14 242 Мионица

са назнаком ''за избор породица избеглих лица за доделу помоћи у грађевинском материјалу''.

Ближа обавештења могу се добити на телефоне 014/3422-020, лок 131, на званичном сајту Општине Мионица: www.mionica.rs, као и лично код Повереника за избеглице и миграције.

Комисија за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим лицима

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама интерно расељених лица

kolaz1

            Комисија за избор породица интерно расељених лица са Косова и Метохије настањених на подручју општине Мионица, док су у расељеништву, за доделу помоћи у грађевинском материјалу намењене за завршетак/адаптацију стамбеног објекта за побољшање услова становања, на основу члана 9. Правилника о раду Комисије,  дана,  10.03.2022. године расписује

Ј А В Н И   П О З И В (2.круг)

за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама интерно расељених лица док су у расељеништву на подручју општине Мионица,

за завршетак/ адаптацију стамбеног објекта

Помоћ у грађевинском материјалу за завршетак/адаптацију стамбеног објекта може бити додељена породицама интерно расељених лица док су у расељеништву, које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Мионица, а неопходна им је помоћ за стварање и побољшање услова становања доделом грађевинског материјала, које испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника.

            Непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, уписана у катастар непокретности; без терета - у скаду са прописаним условима;

Јавни позив је отворен од 17.03.2022. године до 31.03.2022.године (до 15.30 часова).

            Пријава се подноси у затвореној коверти.

            Информација о прописаним условима, потребној документацији и образац Пријаве могу се добити код Повереника за избеглице и миграције ( зграда Општине, 2. спрат, канцеларија бр. 14 ).

Пријава са потребном документацијом подносе се лично или поштом, у затвореној коверти, на адресу:

Општина Мионица

Комисија за доделу помоћи у грађевинском материјалу ИРЛ

Војводе Живојина Мишића 30

14 242 Мионица

 

            са назнаком ''за избор породица интерно расељених лица за доделу помоћи у грађевинском материјалу''.

Ближа обавештења могу се добити на телефоне 014/3422-020, лок 131, на званичном сајту Општине Мионица: www.mionica.rs, као и лично код Повереника за избеглице и миграције.

 Комисија за доделу помоћи  у грађевинском материјалу интерно расељеним лицима

КОНКУРС ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),  члана 8. став 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи (''Сл. гласник РС'', бр. 73/19), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) (''Службени гласник РС'' бр. 23/21),  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр.19/2021) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији Општине Мионица у 2022 години број: 06-5-1 од 26.01.2022 године, Општинско веће општине Мионица расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мионица у 2022. години

НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Мионица, заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи.

Середства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мионица у 2022. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 19/2021) у износу од 2.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који може се одобрити по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције може поднети захтев за суфинансирање највише 80% вредности пројекта.

Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, телевизији средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) (''Службени гласник РС'' бр. 23/21).

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

  1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
  2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурс немају:

  1. издавачи који се финансирају из јавних прихода:
  1. лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

            Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

            Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију. 

 

Документи:
Датум-2992понедељак, 06 јун 2022 22:53
Величина Документа-2992 2.9 MB
Преузми-2992 253
Датум-2991четвртак, 07 јул 2022 22:53
Величина Документа-2991 1.96 MB
Преузми-2991 340
Датум-2881четвртак, 24 фебруар 2022 15:58
Величина Документа-2881 45.4 KB
Преузми-2881 273
Датум-2880четвртак, 24 фебруар 2022 15:58
Величина Документа-2880 172.5 KB
Преузми-2880 262
Датум-2879четвртак, 24 фебруар 2022 15:58
Величина Документа-2879 38.84 KB
Преузми-2879 261
Датум-2878четвртак, 24 фебруар 2022 15:58
Величина Документа-2878 38.56 KB
Преузми-2878 381
Датум-2877четвртак, 24 фебруар 2022 15:58
Величина Документа-2877 30.42 KB
Преузми-2877 281