О Г Л А С за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

Untitled 1

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука Уставног суда, 50/2013-Одлука Уставног суда, 54/2013-Решење Уставног суда 98/2013- Одлука Уставног суда,132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019- др.закон , 9/2020 и 52/21), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20 и 52/21), члана 6. и 7. Одлуке о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта („Службени гласник општине Мионица“, бр. 4/2019) сагласно  Одлуци о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица  број 463-12/2022 од 16.09.2022.године  и број 464-17/2022 од 03.10.2022. године Општинско веће општине Мионица  објављује:

О Г Л А С

за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

1. Катастарска парцелa: кп.бр. 20/5 КО Мионица варош, уписана у ЛН 59 за КО Мионица варош са уделом 1/1, грађевинско земљиште, површина парцеле: 536м2, Предметнa парцелa испуњава услове за грађевинску парцелу. Почетна цена за кп. бр. 20/5 КО Мионица варош, износи 938.000,00 динара - Износ депозита за парцелу 187.600,00 динара

Катастарска парцела 20/5 КО Мионица варош, налази се у обухвату Плана генералне регулације за градско насеље Мионица (''Службени гласник СО Мионица", бр. 8/2015), и представља остало грађевинско земљиште намењено за изградњу, претежна намена : породично становање- становање средњег интезитета градње.

2. Поступак јавног надметања одржаће се дана 5.12.2022. године са почетком у 11 часова  у просторијама зграде Општине Мионица, Сала скупштине, поткровље, Ул. Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

3. Непокретност се отуђује учеснику који понуди ннајвишу купопродајну цену.

 

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Untitled 1

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016  и 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020),члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и  и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/2018 ) Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-11/2022 од 16.септембра 2022. године и Одлуке  о измени Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-16/2022 од 03.октобра 2022. године Општинско веће општине Мионица објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења je непокретностиу јавној својини Општине Мионица уписанa у ЛН број 59 КО Мионица варош, са обимом удела 1/1 и то:

1.Складиште, корисне површине 340m2, приземље, и катастарска парцела 326/1 у КО Мионица варош, грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим објектима и земљиште уз зграду и други објекат, укупне површине 4835м2, на којој је објекат изграђен. Почетна цена износи 63.497,00 евра обрачуната у динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита је 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за  непокретност под  тачкм 1.  која  је предмет отуђења  износи 3 000,00 евра.

НАПОМЕНА: На предметној непокретности постоји Забележба спора(службеност пролаза) у бази Катастра непокретности Републичког геодетског завода.

Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произaћи из овог правног посла падају на терет купца.

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Untitled 1

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе   о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МИОНИЦА» број 2/2016), Председник општине МИОНИЦА је дана 21.10.2022. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ МИОНИЦА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МИОНИЦА

I

- Предмет јавног надметања -

1.    Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини МИОНИЦА у следећим катастарским општинама:

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Untitled 1

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и  105/2014,104/2016   и  108/2016,113/2017,  95/2018  и  153/2020),члана  19.  став  1.  Уредбе  о  условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и  и поступцима јавногнадметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/2018 ) Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-11/2022 од 16.септембра 2022. године  и  Одлуке   о  измени  Одлукe  о  покретању  поступка  отуђења  непокретности  у  јавној  својини општине Мионица 464-16/2022 од 03.октобра 2022. године Општинско веће општине Мионица објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  У

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет  отуђења  су  непокретности  у  јавној  својини  Општине  Мионица  уписане  у  ЛН број  59  КО

Мионица варош, са обимом удела 1/1и то:

 

1. Стан број 14, корисне површине 55.95m2+ лођа 3.06m2, други спрат, у стамбеној згради у Мионици , у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр.  139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена24.219,56 евра,  обрачуната  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате; износ депозита 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

2. Стан број 17, корисне површине 38.29m2+ лођа 3.38m2, трећи спрат, у стамбеној згради у Мионици , у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр.  139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена17.102,68 евра,  обрачунатау динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита 50 % од почетне цене,  у динарској противвредности по званичном

средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

3.  Стан број 21,  корисне површине 37m2, поткровље,  у стамбеној  згради у Мионици ,  у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр. 139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена 15.185,96 евра обрачуната  у динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за  непокретност под  тачкм 1. 2 I 3 која  су предмет отуђења  износи 1 000,00 евра.

Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произaћи из овог правног посла падају на терет купца.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и  потпуне  пријаве,  уз  пријаву  доставе  оригинал  доказа  о  уплати  депозита  и  приступе  јавном надметању.Уколико  подносилац  благовремене  и  потпуне  пријаве  не  приступи  јавном  надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и нема право на повраћај депозита.

Депозит  се уплаћује на рачун број  840-811151843-89 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине,по моделу 97, са позивом на број 85 069, сврха уплате депозит.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од 10 дана од дана доношења одлуке о отуђењу.

Пријаве се достављају за  сваку непокретност посебно, а једно лице може доставити пријаве за  више непокретности, с тим да свака пријава мора бити потпуна и уз сваку се мора доставити оригинал доказа о уплати депозита за предметну непокретност.

Пријава која се доставља обавезно садржи:

1.за  физичка  лица:  име  и презиме,  адресу,  број  личне карте,  јединствени матични број  грађана,  број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже оверену  копију  извода из  регистра  привредних  субјеката  или  потврде да  је  предузетник  уписан  у одговарајући регистар,

2.за правна лица:  назив и седиште,  оверену копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката,  копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења  о додељеном пореском идентификационом броју -  ПИБ,  име  и презиме  лица овлашћеног за заступање (директор) и његов потпис. Све копије морају бити оверене од стране надлежног органа.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник,  пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Учесник уз пријаву мора да достави оргинал доказ о уплати депозита, изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и изјаву о губитку права на враћање депозита (  нацрти изјава саставни су  део Огласне документације,  а могу се  преузети са сајта Општине).  Учесник уз пријаву мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита,  у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач.

Пријаве се подносе преко писарнице Општинске управе Мионица или  препорученом поштом на адресу:

Општинска управа општине Мионица, Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

Дан предаје пошти,  сматра се као дан предаје Oпштинској управи,  под условом да пошиљка стигне у Општинску управу до дана јавног надметања.

Пријаве се подносе  у затвореној коверти са  назнаком „Пријава за прибављање  непокретности под редним бројем _______-НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење пријава је до 21.10.2022. године ,до 15,00  часова.

Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 24.10.2022.године у сали Скупштине општине Мионица, са почетком у 11 ,00 часова.