РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Untitled 1

Стручна комисија за оцену год ишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години је на седници одржаној 21. септембра 2022. године расписала Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Мионица којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2022. години. Текст Јавног позива и обрасце за пријаву можете преузети овде:

Документи:
Датум-3151среда, 21 септембар 2022 13:36
Величина Документа-3151 578.03 KB
Преузми-3151 254
Датум-3153среда, 21 септембар 2022 13:36
Величина Документа-3153 177.5 KB
Преузми-3153 242
Датум-3154среда, 21 септембар 2022 13:36
Величина Документа-3154 81 KB
Преузми-3154 205
Датум-3152среда, 21 септембар 2022 13:36
Величина Документа-3152 41 KB
Преузми-3152 239

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈНИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2022. ГОДИНИ

Untitled 1

На основу Одлуке о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених објеката на територији општине Мионица у 2022. години, број: 31-9/2022 од 13.09.2022.год. и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова који се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне толе воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 (''Службени гласник општине Мионица'', број 7/2022), општина Мионица расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за доделу бесповратних средстава крајним корисницима за енергетску санацију стамбених објеката  на територији општине Мионица у 2022. години

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Мере енергетске санације стамбених објеката на територији општине Мионица предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова који се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне толе воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22  (''Службенигласник општине Мионица'', број 7/2022, у даљем тексту, Правилник), спроводе се кроз сарадњу са директним корисницима – привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Мионица. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повеђано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Мионица.

У оквиру реализације мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Мионица у 2022. години, а у складу са чланом 21. Правилника, расписује се Јавни позив ради избора крајњих корисника бесповратних средстава за енергетску санацију стамбених објеката.

 

 

ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Мера 1.

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове

Ова мера обухвата пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци идр., као пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора/врата, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средстава подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Укупно планирана средства које општина Мионица заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 4.500.000,00 милиона динара.

Неопходно је да буду испуњени следећи критеријуми енергетске ефикасности:

Спољња столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U - коефицијент прелаза топлоте):

 • U ≤1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
 • U≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

Додатни услови за доделу средстава подстицања за енергетску санацију стамбених објеката:

 • Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти,

За меру из става 1. тач 1) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грeјаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

 • Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају грађани који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавним позивом.

Право ућешћа на јавном конкурсу немају:

 • Власници посебних делова стамбено-пословног објекта који не служе за становање,
 • Власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право подношења пријаве по Јавном позиву имају грађани и домаћинства која станују у породичним кућама и становима који испуњавају следеће услове:

 1. подносилац пријаве
 • је власник породичне куће или стана на територији општине Мионица (према решењу за порез), или
 • уколико није власник стамбеног објекта, има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта.
 1. да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у претходном месецу минимално 30 kwh,
 1. да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину за 2021. годину.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

konacna lista
Датум-3182четвртак, 10 новембар 2022 14:55
Величина Документа-3182 1.43 MB
Преузми-3182 280

Датум-3169среда, 26 октобар 2022 09:33
Величина Документа-3169 6.48 MB
Преузми-3169 323

Датум-3139петак, 16 септембар 2022 14:12
Величина Документа-3139 41.52 KB
Преузми-3139 381

Датум-3145петак, 16 септембар 2022 14:12
Величина Документа-3145 17.98 KB
Преузми-3145 262

Датум-3144петак, 16 септембар 2022 14:12
Величина Документа-3144 18.89 KB
Преузми-3144 295

Датум-3146петак, 16 септембар 2022 14:12
Величина Документа-3146 33 KB
Преузми-3146 246

Датум-3143петак, 16 септембар 2022 14:12
Величина Документа-3143 16.83 KB
Преузми-3143 291

Датум-3140петак, 16 септембар 2022 14:12
Величина Документа-3140 1.09 MB
Преузми-3140 309
Датум-3147петак, 16 септембар 2022 14:15
Величина Документа-3147 78.5 KB
Преузми-3147 314
Датум-3142петак, 16 септембар 2022 14:12
Величина Документа-3142 62 KB
Преузми-3142 280
Датум-3141петак, 16 септембар 2022 14:12
Величина Документа-3141 57 KB
Преузми-3141 281