ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Untitled 1

У складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија .за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мионица, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Мионица за 2024. годину, до дана 31. октобра 2023. године.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Untitled 1

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Мионица, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања, односно не односи се на објекте који су условни за становање, као ни на објекте код којих би се доделом Помоћи искључиво подигла енергетска ефикасност објекта. Помоћ је бесповратна и одобрава се за набавку грађевинског материјала и опреме неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала и опреме износи до 800.000,00 динара, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 250.000,00 динара, по породичном домаћинству корисника. Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Мионица и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), изградњу/доградњу санитарног чвора, хидроизолацију зидова, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање. Опрема се искључиво односи на санитарни материјал, електро и водоводни материјал и бојлере за купатило/кухињу, а не односи се на набавку намештаја и електричних кућних апарата.

Јавни позив је отворен од 20.07.2023. године до 20.08.2023. године
Пријава се подноси у затвореној коверти.
Додатне информације о потребној документацији и образац Пријаве могу се добити код Повереника за избеглице и миграције у општинској управи општине Мионица.
Пријава са потребном документацијом подносе се лично или поштом, у затвореној коверти, на адресу:
Општина Мионица
Комисија за избор породица избеглих лица са подручја општине Мионица, за доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми
Војводе Живојина Мишића 30
14 242 Мионица

са назнаком "за избор породица избеглих лица за доделу помоћи у грађевинском материјалу и опрему".
Ближа обавештења могу се добити на телефон 014/3422-020, на званичном сајту Општине Мионица: www.mionica.rs, као и лично код Повереника за избеглице и миграције.

Комисија за избор породица избеглих лица са подручја општине Мионица, за доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми
Број 110-3/2023
Мионица 20.07.2023.године

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОДАЈУ ЗА ВРЕМЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''27. МИШИЋЕВИ ДАНИ''

Untitled 1

Општина Мионица, Мионица, Војводе Мишића бр. 30, оглашава јавно надметање за постављање покретних објеката за продају (за обављање трговачко-угоститељске делатности) на јавним површинама, на следећим локацијама :

   • У зони П (места П1-П4) дозвољава се постављање точилица за пиво и то у делу фронтално у улици Кнеза Грбовића (део испред парка ка капији) и мест̄а П20 и П21 у улици Војводе Мишића (десна страна поред парка) - површина по једном месту је 10m2;
   • У зони П (места П5-П14) у шеталишном делу парка ка фонтани (лева страна према улици Војводе Мишића) дозвољава се постављање покретних објеката за продају готових слатких и сланих производа (лицидерска срца, кокице и др.), дечијих играчака и једне трамболине, тезги за продају текстилних производа, играчака и др. - површина по једном месту је 10m2.
   • У зони П (место П15, П17, П18 и П19) дозвољава се постављање покретних објеката за продају крофни и палачинака у шеталишном делу парка ка фонтани (десна страна) - површина по једном месту је 10m2;
   • У зони П22 дозвољава се постављање забавног парка-површина 150m2;
   • У зони К (место К1-К14) дозвољава се постављање роштиља и др. печењарских производа - површина по једном месту је 43-138m2 (тачна површина сваког К-места је у графичком прилогу који се може погледати у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у на званичној интернет презентацији општине Мионица).

Локације које су предмет овог Огласа су јавне површине на делу кат.парцеле бр. 189 у КО Мионица Варош ( део улице В.Мишића и део ул. Кнеза Грбовића) за које се оглашава јавно надметање ради постављања покретних објеката за продају за време трајања манифестације ''27. Мишићеви дани'', у периоду од 15.07. до 23.07.2023. године.

Захтев за заузеће јавне површине поднеси се за цео период трајања манифестације.

Постављање покретних објеката за продају се под следећим условима:

Јавно надметање ће се одржати 07.07.2023. године са почетком у 12,00 часова у згради општине Мионица у Мионици, Војводе Мишића 30, у сали Скупштине општине Мионица.

Пријава се подноси Комисији за спровођење поступка јавног надметања за заузеће јавних површина, путем поште на адресу: Мионица, Војводе Мишића 30 или предајом на шалтер писарнице Општинске управе најкасније до 06.07.2023. године до 15,30 часова.

 

Оглас о јавној презентацији ПГР за насељено место Горња Топлица

grb-opstine-mionica

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19.05.2023. год. закључно са 02.06.2023.год. ПГР за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.30 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Мионица, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 14242 Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, канцеларија бр.16, као и на интернет страни Општине Мионица (www.mionica.rs).

Општинска управа општине Мионица, као носилац израде предметног планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Јасмина Марковић д.и.г.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Мионица, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 14242 Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, лично на писарници или поштом, закључно са 05.01.2023. год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Мионица, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Мионица.

ATLAS POTENCIJALA 1
Датум-32050среда, 17 мај 2023 21:00
Величина Документа-32050 2.17 MB
Преузми-32050 273
ATLAS RESURSA
Датум-32049среда, 17 мај 2023 20:50
Величина Документа-32049 1.74 MB
Преузми-32049 239
Датум-32053четвртак, 18 мај 2023 14:58
Величина Документа-32053 47.17 MB
Преузми-32053 320